تحریم ها تاثیری بر سود فولاد خراسان ندارد

تحریم ها تاثیری بر سود فولاد خراسان ندارد

دنیای معدن - تحریم ها اثری بر سود فولاد نداشته است.

مقدار فروش سال 91 و 92 فولاد خراسان بسیار مشابه هم است. مقدار فروش سال 93 و 94 به سبب نصب یک برج جدید رشد کرده لذا می توان گفت تحریم اثر کم اهمیت بر خراسان داشته است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا