افزایش ۳۲ درصدی تورم تولیدکننده معدن در بهار

افزایش ۳۲ درصدی تورم تولیدکننده معدن در بهار

دنیای معدن - شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل بهار سال ١٣٩٧ به عدد ٢٨٨.٨ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢١٨.٦)، ٣٢.١ درصد افزایش داشته است. به گزارش دنیای معدن به نقل از مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل بهار سال ١٣٩٧ به عدد ٢٨٨.٨ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢٥٢.٧)، ١٤.٣ و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢١٨.٦)، ٣٢.١ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولید کننده کل بخش معدن) ٢٢.٠ است که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٦(١٧.٣درصد)، افزایش داشته است. در فصل مورد بررسی بخش "استخراج کانه های فلزی" بیشترین تاثیر را بر افزایش ١٤.٣ درصدی شاخص قیمت بخش معدن داشته است. شاخص قیمت در بخش "استخراج کانه های فلزی" با ١٧.٧ درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد ٢٥٥.٧ به عدد ٣٠١.٠ رسید. این افزایش بیشتر تحت تاثیر افزایش ٢١.٠ درصدی فعالیت "استخراج سنگ های آهنی" به وجود آمده است. شاخص قیمت تولیدکننده در فصل بهار ١٣٩٧ در فعالیت "استخراج سنگ های آهنی" به رقم ٣٩٠.١ رسید و به این ترتیب نسبت به فصل قبل ٢١.٠ درصد افزایش نشان داده است، این در حالی است که شاخص قیمت در بخش مورد بررسی در فصل زمستان ١٣٩٦ رقم ٣٢٢.٢ بوده و نسبت به فصل قبل از آن ١٠.٨ درصد افزایش یافته بود. افزایش شاخص قیمت فعالیت "استخراج سنگ های آهنی" در فصل بهار ١٣٩٧ به طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی "کنسانتره آهن" است. تغییرات شاخص قیمت در سایر فعالیت ها، تاثیر بسزایی در تغییر شاخص کل بخش معدن نداشته است.

به گزارش دنیای معدن به نقل از مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل بهار سال ١٣٩٧ به عدد ٢٨٨.٨ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢٥٢.٧)، ١٤.٣ و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢١٨.٦)، ٣٢.١ درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولید کننده کل بخش معدن) ٢٢.٠ است که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٦(١٧.٣درصد)، افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسی بخش "استخراج کانه ­های فلزی" بیش­ترین تاثیر را بر افزایش ١٤.٣ درصدی شاخص قیمت بخش معدن داشته است.

شاخص قیمت در بخش "استخراج کانه های فلزی" با ١٧.٧ درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد ٢٥٥.٧ به عدد ٣٠١.٠ رسید. این افزایش بیش­تر تحت تاثیر افزایش ٢١.٠ درصدی فعالیت "استخراج سنگ ­های آهنی" به وجود آمده است.

شاخص قیمت تولیدکننده در فصل بهار ١٣٩٧ در فعالیت "استخراج سنگ ­های آهنی" به رقم ٣٩٠.١ رسید و به این ترتیب نسبت به فصل قبل ٢١.٠ درصد افزایش نشان داده است، این در حالی است که شاخص قیمت در بخش مورد بررسی در فصل زمستان ١٣٩٦ رقم ٣٢٢.٢ بوده و نسبت به فصل قبل از آن ١٠.٨ درصد افزایش یافته بود.

افزایش شاخص قیمت فعالیت "استخراج سنگ­ های آهنی" در فصل بهار ١٣٩٧ به طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی "کنسانتره آهن" است.

تغییرات شاخص قیمت در سایر فعالیت­ ها، تاثیر بسزایی در تغییر شاخص کل بخش معدن نداشته است.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا