گسترش بازارهای صادراتی فولاد در سال ۹۶

گسترش بازارهای صادراتی فولاد در سال ۹۶

دنیای معدن - با پشت‌سر گذاشتن سال ۹۵ شاهد تحرک خاصی در بخش مسکن و پروژه‌های عمرانی دولت نبودیم. البته به نظر نمی‌رسد این دو حوزه نیز در سال پیش‌رو شاهد تغییرات آنچنانی باشند. با توجه به اینکه این دو بخش از جمله مهمترین بخشهایی بهشمار میروند که سبب تحرک بازار فولاد میشوند، از اینرو برای ادامه حیات ظرفیتهای ایجاد شده در کشور باید بهدنبال بازار بود. با توجه به این شرایط در سال۹۶، باید بیش از پیش به فکر گسترش بازارهای صادراتی بود. البته گسترش این بازارها الزامهایی را میطلبد که باید آنها را به نحوی فراهم کرد. گسترش صادرات در رقابتپذیری یکی از مهمترین مسائل مطرح شده برای گسترش بازارهای صادراتی در محصولات فولادی، ارتقای کیفیت و موضوع رقابتپذیری آن خواهد بود. در اینباره فرزاد ارزانی، مدیرعامل فولاد هرمزگان عنوان کرد: برای گسترش بازارهای صادراتی مهمترین موضوع حائز اهمیت، افزایش کیفیت است.به عبارت دیگر، محصول باید به اندازهای مطلوب باشد که بتوانیم آن را در بازار صادراتی عرضه کنیم. بنابراین مهمترین مسئله حساس شدن روی کیفیت انواع محصولات فولادی است. ارزانی با تاکید بر اینکه رقابتپذیری محصولات صادراتی باید در اولویت نخست قرار گیرد، عنوان کرد: چون مهمترین مسئله در بازار صادراتی رقابت است، از اینرو نباید بر یک بازار تمرکز داشت، بلکه همزمان باید روی بازارهای موازی نیز سرمایهگذاری کرد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، محصولات مختلف را باید بتوان به کشورهای مختلف صادر کرد که اگر در بخشی از بازار با مشکل روبهرو شد، بهطور کلی بازار صادراتی ما با مشکل برخورد نکند. از اینرو باید از این اصل مهم سرمایهگذاری تبعیت کنیم (نباید تخممرغهایمان را در یک سبد بگذاریم.)مدیرعامل فولاد هرمزگان همچنین با اشاره به نحوه قراردادهایی که در زمینه صادرات تاثیرگذار خواهد بود، بیان کرد: باید بتوانیم به سمت قراردادهای بلندمدت پیش برویم، چراکه قراردادهای بلندمدت میتوانند بازارهای دائمی برای ما ایجاد کنند. با این وجود است که میتوانیم خط تولید و مواد اولیه خود را برای عرضه در این بازارها تنظیم کنیم. ارزانی تاکید کرد: اگر برنامه بلندمدت با کیفیت تولید نیز همراه باشد، بدون شک مشتریهای بیشتری را میتوان جذب کرد و بازار را به تصاحب خود درآورد. بنابراین باید بتوانیم در این راستا سرمایهگذاری کنیم. وی به نیاز بازار جهانی نیز اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر باید بتوانیم براساس نیاز بازار جهانی محصولات جدید تولید کنیم. در حقیقت در بازار صادراتی جهانی ممکن است به محصولاتی نیاز باشد که هر کشوری نتواند آن را تولید کند، بنابراین باید بتوان محصول جدید به بازار عرضه کرد. مدیرعامل فولاد هرمزگان با تاکید بر این موضوع که در بازارهای صادراتی این یک اصل مسلم است و باید با قدرت حضور داشت، عنوان کرد: ورود مقطعی به یک بازار، منجر به یافتن مشتری وفادار نمیشود. البته وضع قوانین داخلی ما در این زمینه میتواند بسیار تاثیرگذار باشد، یعنی قوانین کشور باید فراگیر، بلندمدت و حامی صادرکننده باشد. ارزانی ادامه داد: به عبارت دیگر نباید قوانین به این شکل باشد که در یک مقطعی مجوز صادرات داده شود و در یک مقطع دیگر این مجوز داده نشود یا محدودیتهایی را برای آن ایجاد کند. در این صورت وفاداری مشتریها کم خواهد شد و در بلندمدت دیگر به شما اعتماد نخواهند کرد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر تعامل خوب با مشتری نیز میتواند در این زمینه تاثیرگذار باشد. همچنین رعایت استانداردهای تولید نیز در جذب مشتری جهانی بسیار تاثیرگذار است. گسترش صادرات در تعامل بیشتر حضور دائمی در بازار موضوع بااهمیتی است که میتواند اعتماد مشتری را جلب کند. از اینرو میتوان با قراردادهایی بلندمدت و در قالب السی در بازار صادراتی حضور پررنگی داشت. در اینباره محمدرضا بنیاسدی، مدیرعامل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان در گفتوگو با صمت اظهار کرد: امسال در زمینه انواع محصولات فولادی با صادرات خوبی روبهرو بودیم. اما باوجود رکود در بخش مسکن بهعنوان یکی از اصلیترین محرکهای بازار فولاد به احتمال زیاد رکود در این بازار نیز در سال ۹۶ ادامهدار خواهد بود. بنیاسدی تاکید کرد: از آنجایی که به شکل دستوری نمیتوان سبب رونقبخشی در بخش مسکن شد، بنابراین باید به فکر گسترش بازارهای صادراتی بیشتری در این زمینه بود. البته در سال پیشرو در بازارهای صادراتی باتوجه به موضوع دامپینگی که مطرح شده است، امیدوارم مشکلی پیش نیاید. وی در ادامه خاطرنشان کرد: کشورهای همسایه اطراف ایران میتوانند بازار مناسبی برای صادرات انواع محصولات فولادی محسوب شوند. البته در حوزه بازارهای اروپایی باید بیش از پیش به سمت تولید فولادهای آلیاژی پیش رفت و در این زمینه باید تولیدات خود را رقابتپذیرتر کنیم. مدیرعامل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان با اشاره به وجود منابع ارزان در کشور در زمینه فولادسازی عنوان کرد: باوجود منابع ارزان در کشور از نظر نرخ با مشکلی روبهرو نیستیم و در وضعیت مناسبی قرار داریم. به عبارت دیگر، موضوع نرخ تمامشده برای صادرات چندان مطرح نیست. بنیاسدی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع مهم در زمینه صادرات ارتباطات ما است، چراکه باید بتوانیم موضوع السی را پیگیری کنیم و قراردادهای بلندمدت برای فروش انعقاد کنیم. وی با اشاره به اینکه خریدار در صورت حضور دائمی ما در بازار به سمت ما جذب خواهد شد، گفت: خریدار ترجیح میدهد روی فروشنده حساب باز کند و این امر با قراردادهای بلندمدت امکانپذیر خواهد بود. از اینرو باید بتوانیم از قراردادهای مقطعی خارج شویم. از سوی دیگر نیز باید بتوانیم ریسکپذیری خود را افزایش دهیم تا در نوسانهای قیمتی دچار ضرر نشویم. مدیرعامل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان در پایان تاکید کرد: بنابراین قراردادهای بلندمدت در قالب السی در زمینه افزایش صادرات میتواند بسیار مثمرثمر باشند. سخن آخر... فولادسازان ایرانی برای گسترش بازار صادراتی خود و نفوذ به بازارهای جدید ناچار به رقابت با فولادسازانی چون چین هستند. از سوی دیگر نیز تصاحب بازار نیازمند فرآیندی زمانبر خواهد بود چون که در یک بازه زمانی کوتاهمدت نمیتواند به سرانجام برسد. از اینرو باید فولادسازان بتوانند در قالب قراردادهای بلندمدت خود را در این بازار به اثبات برسانند.

با توجه به اینکه این دو بخش از جمله مهم‌ترین بخش‌هایی به‌شمار می‌روند که سبب تحرک بازار فولاد می‌شوند، از این‌رو برای ادامه حیات ظرفیت‌های ایجاد شده در کشور باید به‌دنبال بازار بود. با توجه به این شرایط در سال۹۶، باید بیش از پیش به فکر گسترش بازارهای صادراتی بود. البته گسترش این بازارها الزام‌هایی را می‌طلبد که باید آنها را به نحوی فراهم کرد.


گسترش صادرات در رقابت‌پذیری
یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده برای گسترش بازارهای صادراتی در محصولات فولادی، ارتقای کیفیت و موضوع رقابت‌پذیری آن خواهد بود. در این‌باره فرزاد ارزانی، مدیرعامل فولاد هرمزگان عنوان کرد: برای گسترش بازارهای صادراتی مهم‌ترین موضوع حائز اهمیت، افزایش کیفیت است.به عبارت دیگر، محصول باید به اندازه‌ای مطلوب باشد که بتوانیم آن را در بازار صادراتی عرضه کنیم. بنابراین مهم‌ترین مسئله حساس شدن روی کیفیت انواع محصولات فولادی است. ارزانی با تاکید بر اینکه رقابت‌پذیری محصولات صادراتی باید در اولویت نخست قرار گیرد، عنوان کرد: چون مهم‌ترین مسئله در بازار صادراتی رقابت است، از این‌رو نباید بر یک بازار تمرکز داشت، بلکه همزمان باید روی بازارهای موازی نیز سرمایه‌گذاری کرد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، محصولات مختلف را باید بتوان به کشورهای مختلف صادر کرد که اگر در بخشی از بازار با مشکل روبه‌رو شد، به‌طور کلی بازار صادراتی ما با مشکل برخورد نکند. از این‌رو باید از این اصل مهم سرمایه‌گذاری تبعیت کنیم (نباید تخم‌مرغ‌های‌مان را در یک سبد بگذاریم.)مدیرعامل فولاد هرمزگان همچنین با اشاره به نحوه قراردادهایی که در زمینه صادرات تاثیرگذار خواهد بود، بیان کرد: باید بتوانیم به سمت قراردادهای بلندمدت پیش برویم، چراکه قراردادهای بلندمدت می‌توانند بازارهای دائمی برای ما ایجاد کنند. با این وجود است که می‌توانیم خط تولید و مواد اولیه خود را برای عرضه در این بازارها تنظیم کنیم. ارزانی تاکید کرد: اگر برنامه بلندمدت با کیفیت تولید نیز همراه باشد، بدون شک مشتری‌های بیشتری را می‌توان جذب کرد و بازار را به تصاحب خود درآورد. بنابراین باید بتوانیم در این راستا سرمایه‌گذاری کنیم. وی به نیاز بازار جهانی نیز اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر باید بتوانیم براساس نیاز بازار جهانی محصولات جدید تولید کنیم. در حقیقت در بازار صادراتی جهانی ممکن است به محصولاتی نیاز باشد که هر کشوری نتواند آن را تولید کند، بنابراین باید بتوان محصول جدید به بازار عرضه کرد. مدیرعامل فولاد هرمزگان با تاکید بر این موضوع که در بازارهای صادراتی این یک اصل مسلم است و باید با قدرت حضور داشت، عنوان کرد: ورود مقطعی به یک بازار، منجر به یافتن مشتری وفادار نمی‌شود. البته وضع قوانین داخلی ما در این زمینه می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد، یعنی قوانین کشور باید فراگیر، بلندمدت و حامی صادرکننده باشد. ارزانی ادامه داد: به عبارت دیگر نباید قوانین به این شکل باشد که در یک مقطعی مجوز صادرات داده شود و در یک مقطع دیگر این مجوز داده نشود یا محدودیت‌هایی را برای آن ایجاد کند. در این صورت وفاداری مشتری‌ها کم خواهد شد و در بلندمدت دیگر به شما اعتماد نخواهند کرد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر تعامل خوب با مشتری نیز می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد. همچنین رعایت استانداردهای تولید نیز در جذب مشتری جهانی بسیار تاثیرگذار است.


گسترش صادرات در تعامل بیشتر
حضور دائمی در بازار موضوع بااهمیتی است که می‌تواند اعتماد مشتری را جلب کند. از این‌رو می‌توان با قراردادهایی بلندمدت و در قالب ال‌سی در بازار صادراتی حضور پررنگی داشت. در این‌باره محمدرضا بنی‌اسدی، مدیرعامل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: امسال در زمینه انواع محصولات فولادی با صادرات خوبی روبه‌رو بودیم. اما باوجود رکود در بخش مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محرک‌های بازار فولاد به احتمال زیاد رکود در این بازار نیز در سال ۹۶ ادامه‌دار خواهد بود. بنی‌اسدی تاکید کرد: از آنجایی که به شکل دستوری نمی‌توان سبب رونق‌بخشی در بخش مسکن شد، بنابراین باید به فکر گسترش بازارهای صادراتی بیشتری در این زمینه بود. البته در سال پیش‌رو در بازارهای صادراتی باتوجه به موضوع دامپینگی که مطرح شده است، امیدوارم مشکلی پیش نیاید. وی در ادامه خاطرنشان کرد: کشورهای همسایه اطراف ایران می‌توانند بازار مناسبی برای صادرات انواع محصولات فولادی محسوب شوند. البته در حوزه بازارهای اروپایی باید بیش از پیش به سمت تولید فولادهای آلیاژی پیش رفت و در این زمینه باید تولیدات خود را رقابت‌پذیرتر کنیم. مدیرعامل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان با اشاره به وجود منابع ارزان در کشور در زمینه فولادسازی عنوان کرد: باوجود منابع ارزان در کشور از نظر نرخ با مشکلی روبه‌رو نیستیم و در وضعیت مناسبی قرار داریم. به عبارت دیگر، موضوع نرخ تمام‌شده برای صادرات چندان مطرح نیست. بنی‌اسدی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع مهم در زمینه صادرات ارتباطات ما است، چراکه باید بتوانیم موضوع ال‌سی را پیگیری کنیم و قراردادهای بلندمدت برای فروش انعقاد کنیم. وی با اشاره به اینکه خریدار در صورت حضور دائمی ما در بازار به سمت ما جذب خواهد شد، گفت: خریدار ترجیح می‌دهد روی فروشنده حساب باز کند و این امر با قراردادهای بلندمدت امکان‌پذیر خواهد بود. از این‌رو باید بتوانیم از قراردادهای مقطعی خارج شویم. از سوی دیگر نیز باید بتوانیم ریسک‌پذیری خود را افزایش دهیم تا در نوسان‌های قیمتی دچار ضرر نشویم. مدیرعامل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان در پایان تاکید کرد: بنابراین قراردادهای بلندمدت در قالب ال‌سی در زمینه افزایش صادرات می‌تواند بسیار مثمرثمر باشند.


سخن آخر...
فولادسازان ایرانی برای گسترش بازار صادراتی خود و نفوذ به بازارهای جدید ناچار به رقابت با فولادسازانی چون چین هستند. از سوی دیگر نیز تصاحب بازار نیازمند فرآیندی زمان‌بر خواهد بود چون که در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت نمی‌تواند به سرانجام برسد. از این‌رو باید فولادسازان بتوانند در قالب قراردادهای بلندمدت خود را در این بازار به اثبات برسانند.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا