رشد ساختمان منفی ۱۱درصد شد

رشد ساختمان منفی ۱۱درصد شد

گروه معادن - بر اساس اعلاممرکز آماراز محصول ناخالص داخلی در ۹ماههنخستسال جاری، درحالی کهنرخ رشدبدون نفت ۵درصد بوده،گروهساختمانرشد منفی۱۱درصدی داشته است.

به گزارش ماین نیوز، مرکز آمار ایران نرخ رشداقتصادی بخشهای مختلف را اعلام کرده است که بر این اساس در 99 ماههنخستسال جارینرخ رشد همراه نفت (به قیمت بازار)7.22درصد و نرخ رشد بدون نفت(به قیمت بازار)5درصد بوده است.

بر اساس این گزارشگروهکشاورزی 5.7درصد، گروه صنعت 10.55درصد و گروه خدمات 5.4درصد رشد داشته است.

همچنین بر اساس جزئیات نرخ رشد بخشهای مختلف اقتصاد کشور، زیر گروهساختماناز بخش صنعت همچنان در رکود شدید به سر می برد. بخش ساختمان در فصل پاییز نرخرشد منفی10.99درصد را تجربه کرده و همچنین شاهد نرخ رشد منفی 11درصدی در 9ماهه ابتدایی سال بوده است.

یکی از نکات جالب در خصوص نرخ رشد مثبت 10.5درصدی گروه صنعت در 9ماهه نخست سال، رشد 85درصدی زیر گروه استخراج نفت و گاز طبیعی می باشد که می تواند باعث تاثیر مستقیم در نرخ رشد گروه صنعت شود.

از سوی دیگر زیر گروه سایر معادن در فصل پاییز شاهد رشد منفی 3.1 درصد بوده و در نه ماهه نخست سال نیز منفی 4.1درصد رشد کرده است.

گفتنی است اخیرا وزیر صنعت نسبت به آمارهای اعلام شده از سویبانک مرکزیدرخصوص نرخ رشد منفی معدن معترض بوده که بانک مرکزی در پاسخ آمارهای اعلام شده خود را تایید کرد.
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا