شاخص قیمت تولید کننده معدن کاهش یافت

شاخص قیمت تولید کننده معدن کاهش یافت

دنیای معدن - شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن در فصل پاییز سال 1395 به عدد 197.5رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (199.1)، 0.8 درصد کاهش و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (199.4)، 0.9 درصد کاهش داشته است. به گزارش ایران اکونومیست؛ درصد تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1395نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم تولید کننده کل بخش معدن)منهای هفت است که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1395(10.1-درصد)، افزایش داشته است. در فصل مورد بررسی بخش استخراج کانه های فلزی بیشترین تاثیر را بر کاهش 0.8درصدی شاخص قیمت بخش معدن داشته است. شاخص قیمت در بخش استخراج کانه های فلزی با 1.5 درصد کاهش نسبت به فصل قبل از عدد193.9 به عدد 191.1رسید. این کاهش بیشتر تحت تاثیر کاهش 4.7 درصدی فعالیت استخراج سنگ های آهنی به وجود آمده است. در فعالیت استخراج سنگ های آهنی، شاخص قیمت در فصل پاییز 1395 از رقم 263.3 به رقم 251 رسید که به این ترتیب نسبت به فصل قبل به میزان 4.7 درصد کاهش نشان داده است. کاهش مذکور به طور عمده ناشی از کاهش قیمت ماده معدنی کنسانتره آهن است. تغییرات شاخص قیمت در سایر فعالیت ها، تاثیر بسزایی در تغییر شاخص کل بخش معدن نداشته است.

به گزارش ایران اکونومیست؛ درصد تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1395نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم تولید کننده کل بخش معدن)منهای هفت است که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1395(10.1-درصد)، افزایش داشته است.
در فصل مورد بررسی بخش 'استخراج کانه های فلزی ' بیشترین تاثیر را بر کاهش 0.8درصدی شاخص قیمت بخش معدن داشته است.
شاخص قیمت در بخش 'استخراج کانه های فلزی' با 1.5 درصد کاهش نسبت به فصل قبل از عدد193.9 به عدد 191.1رسید. این کاهش بیشتر تحت تاثیر کاهش 4.7 درصدی فعالیت 'استخراج سنگ های آهنی' به وجود آمده است.
در فعالیت 'استخراج سنگ های آهنی'، شاخص قیمت در فصل پاییز 1395 از رقم 263.3 به رقم 251 رسید که به این ترتیب نسبت به فصل قبل به میزان 4.7 درصد کاهش نشان داده است. کاهش مذکور به طور عمده ناشی از کاهش قیمت ماده معدنی 'کنسانتره آهن' است.
تغییرات شاخص قیمت در سایر فعالیت ها، تاثیر بسزایی در تغییر شاخص کل بخش معدن نداشته است.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا