دو عامل اصطکاک در بازار سنگ‌آهن

دو عامل اصطکاک در بازار سنگ‌آهن

دنیای معدن - نگاهی به روند حرکتی بازارهای جهانی سنگ‌آهن نشان از رشد ۱/ ۱۲ درصدی قیمت این کالا در بازه یکساله گذشته دارد. در بازه یک ماهه نیز قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی ۳ درصد رشد کرده و طی هفته گذشته نیز شاهد رشد ۵/ ۱ درصدی قیمت در بازارهای جهانی بودیم. در این راستا آنطور که Businessinsider در گزارشی اعلام کرده، انتظار می‌رود قیمت در آینده با افزایش روبه‌رو‌ شود زیرا چین به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده فولاد دنیا با رشد تقاضا برای سنگ‌آهن روبه‌رو‌ خواهد شد که این امر به افزایش قیمت‌ها کمک شایانی می‌کند. در عین حال بائواستیل یکی از شرکتهای بزرگ فولادی در چین نظری متفاوت دارد و معتقد است در حالحاضر تقاضا برای سنگآهن در رکورد تاریخی خود قرار گرفته و بیشتر از این افزایش نمییابد که این موضوع نقش بسیار مهمی در روندهای آتی بازار برای این محصول دارد. یکی از دلایل افزایش تقاضا برای سنگآهن انتظار افزایش تولید فولاد در چین در ماههای پیشرو پیرو برداشته شدن محدودیتهای تابستانی برای تولید این فلز است. نگاهی به بازارهای آتی سنگآهن اما این موضوع را تایید نمیکند؛ در این بازار، قیمت برای معاملات تحویل ژانویه با کاهش روبهرو شده و به ۶۸ دلار و ۵۰ سنت رسیده است که این موضوع از اختلاف پیشبینیها حکایت دارد. در حالحاضر آخرین قیمت معاملاتی برای سنگآهن در بازارهای جهانی ۶۹ دلار و ۵۰ سنت ثبت شده است. نگاهی به پیشبینیهای مختلفی که منتشر شده نیز نشان میدهد اغلب انتظار میرود قیمتها با کاهش روبهرو شوند اما این موضوع بهشدت به تقاضای چین بستگی دارد. با این حال tradingeconomics با جمعآوری پیشبینیهای مختلف میگوید قیمت سنگآهن در سه ماهه چهارم سالجاری بهطور متوسط به ۵۷ دلار و ۸۵ سنت میرسد و این قیمت در سه ماهه اول سال آینده به ۵۳ دلار و ۷۵ سنت خواهد رسید که این قیمتها حکایت از پیشبینیهای متفاوت از بیزنس اینسایدر دارد. بائو استیل در گزارش خود نوشته احتمالا با توجه به اینکه قراضه در تولید فولاد چین به سرعت در حال جایگزینی با سنگآهن است و قوانین سختگیرانهای توسط دولت چین برای فولادسازها وجود دارد بهرغم رشد تولید فولاد اما تقاضا برای سنگآهن افزایش بیشتری را تجربه نخواهد کرد و تولید کارخانههای متوسطی که تنها از مواد قراضه استفاده میکنند، افزایش مییابد. براساس این پیشبینی تقاضا برای سنگآهن در اوج خود قرار دارد و پس از این ثابت خواهد ماند. از طرفی کارخانههای فولادی چین اکنون در تلاش برای ثبت قراردادهای بلندمدت برای خرید سنگآهن با کیفیت بالا از معادن برزیل همچون واله هستند تا بتوانند نیاز زمستانی خود را تامین کنند و این موضوع تقاضا برای مواد معدنی از سایر بازارها را میتواند کاهش دهد. این در حالی است که چین بهعنوان بزرگترین کشور تولیدکننده فولاد دنیا در تلاش است تا از تولید بر پایه سنگآهن کمکیفیت خارج و محصولات با کیفیت بالاتر را جایگزین کند تا از آلایندگیهای زیستمحیطی دور بماند که این امر بهزعم کارشناسان آینده بازار سنگآهن را تحتتاثیر خود قرار خواهد داد و به عبارتی جنگ طولانیمدت دولت با فولادسازها در چین بهزودی بازارهای دنیا را با افت بیشتر قیمتها روبهرو میکند. چین در فصل زمستان بار دیگر محدودیتهایی را برای فولادسازان در نظر میگیرد که این محدودیتها بهخصوص در مناطق شمالی این کشور که سطح بیشتری از تولید فولاد را بر عهده دارند تا ۷۰ درصد تولید فولاد این مناطق نیز میرسد که سیگنال بسیار جدی برای بازارهای فولاد و سنگآهن بهشمار میرود. در این راستا بسیاری از شرکتهای فولادی در حال دست و پا زدن برای خروج از این شرایط هستند، بهعنوان مثال یک شرکت فولادی در استان هبی (Jingye) که میزان تولید متوسطی را بر عهده دارد به دنبال قرارداد با شرکت واله برزیل برای تامین سنگآهن با عیار بالا است. گفته میشود این قرارداد خرید یک و نیم میلیون تن محصول سنگآهن با عیار ۶۳ درصد و بالاتر را تضمین میکند. در این رابطه مدیر اجرایی آهن و زغالسنگ در شرکت واله، گفت: شرکتهای چینی به دنبال قراردادهای طولانیمدت با ما به دلیل کیفیت بالای سنگآهن واله هستند. وی به حجم قابلتوجه خرید سنگآهن با عیار ۶۵ درصد توسط یک شرکت فولادی چینی اشاره کرد که در حال انعقاد قرارداد با واله است. این موضوعات نشان میدهد ترکیب تقاضا برای سنگآهن با عیار ۶۲ درصد و پایینتر به سرعت در حال تغییر است و قراضه و سنگآهنهای با عیار بالا جایگزین این محصول میشوند. اکنون از چهار معدن بزرگ دنیا تقاضا برای واله بیش از سایرین در حال افزایش است زیرا این معدن با حجم زیادی از تقاضای سنگآهن باکیفیت از سمت شرکتهای چینی روبهرو شده است. البته قیمت این نوع سنگآهن هم طبعا بالاتر از عیارهای پایینتر است بهعنوان مثال قیمت عیار ۶۵ درصد معدن سنگآهن برزیل نزدیک به ۸۱ دلار در هر تن است. مصرفکنندگان اما نگرانند که این موضوع قیمت فولاد را با افزایش روبهرو سازد و این امر قدرت رقابتی فولادسازان چینی را کاهش میدهد. البته طبق یک بررسی که توسط یکی از سازمانهای دولتی چین صورت گرفته، میزان صادرات فولاد چینی به تدریج در حال کاهش بوده و بیشتر فولاد تولیدی در داخل استفاده میشود و این موضوع باعث شده تا بحث رقابت تاحدی کمرنگ شود بهخصوص آنکه وارداتی توسط این کشور صورت نمیگیرد. در این بین از آنجا که چین یکی از بزرگترین خریداران مواد اولیه برای تولید فولاد است و در دو سال گذشته رکورد خرید بالاتر از یک میلیارد تن مواد اولیه را ثبت کرده تغییرات تقاضای آن روی بازار سنگآهن و محصولات معدنی اثرگذار خواهد بود. در این رابطه مدیرعامل فورتسکیو میگوید چین در حال ارتقای روابط خود با سایر کشورها از طریق پروژه یک کمربند، یک جاده است و این موضوع احتمالا مراودات این کشور را در حوزههایی مثل سنگآهن و فولاد در آینده تقویت خواهد کرد و نباید سادهانگارانه به این موضوع نگاه کنیم. به عقیده وی شاید تولید فولاد فعلا با ثبات روبهرو باشد اما چشمانداز اقتصادی چین روشن است و انتظار میرود تحولات مثبتی را در آینده در حوزه تولید فولاد و تقاضا برای مواد اولیه در این کشور شاهد باشیم.

در عین حال بائواستیل یکی از شرکت‌های بزرگ فولادی در چین نظری متفاوت دارد و معتقد است در حال‌حاضر تقاضا برای سنگ‌آهن در رکورد تاریخی خود قرار گرفته و بیشتر از این افزایش نمی‌یابد که این موضوع نقش بسیار مهمی در روندهای آتی بازار برای این محصول دارد. یکی از دلایل افزایش تقاضا برای سنگ‌آهن انتظار افزایش تولید فولاد در چین در ماه‌های پیش‌رو پیرو برداشته شدن محدودیت‌های تابستانی برای تولید این فلز است. نگاهی به بازارهای آتی سنگ‌آهن اما این موضوع را تایید نمی‌کند؛ در این بازار، قیمت برای معاملات تحویل ژانویه با کاهش روبه‌رو‌ شده و به ۶۸ دلار و ۵۰ سنت رسیده است که این موضوع از اختلاف پیش‌بینی‌ها حکایت دارد. در حال‌حاضر آخرین قیمت معاملاتی برای سنگ‌آهن در بازارهای جهانی ۶۹ دلار و ۵۰ سنت ثبت شده است.

نگاهی به پیش‌بینی‌های مختلفی که منتشر شده نیز نشان می‌دهد اغلب انتظار می‌رود قیمت‌ها با کاهش روبه‌رو‌ شوند اما این موضوع به‌شدت به تقاضای چین بستگی دارد. با این حال tradingeconomics با جمع‌آوری پیش‌بینی‌های مختلف می‌گوید قیمت سنگ‌آهن در سه ماهه چهارم سال‌جاری به‌طور متوسط به ۵۷ دلار و ۸۵ سنت می‌رسد و این قیمت در سه ماهه اول سال آینده به ۵۳ دلار و ۷۵ سنت خواهد رسید که این قیمت‌ها حکایت از پیش‌بینی‌های متفاوت از بیزنس اینسایدر دارد.

بائو استیل در گزارش خود نوشته احتمالا با توجه به اینکه قراضه در تولید فولاد چین به سرعت در حال جایگزینی با سنگ‌آهن است و قوانین سختگیرانه‌ای توسط دولت چین برای فولادسازها وجود دارد به‌رغم رشد تولید فولاد اما تقاضا برای سنگ‌آهن افزایش بیشتری را تجربه نخواهد کرد و تولید کارخانه‌های متوسطی که تنها از مواد قراضه استفاده می‌کنند، افزایش می‌یابد.

بر‌اساس این پیش‌بینی تقاضا برای سنگ‌آهن در اوج خود قرار دارد و پس از این ثابت خواهد ماند. از طرفی کارخانه‌های فولادی چین اکنون در تلاش برای ثبت  قراردادهای بلندمدت برای خرید سنگ‌آهن با کیفیت بالا از معادن برزیل همچون واله هستند تا بتوانند نیاز زمستانی خود را تامین کنند و این موضوع تقاضا برای مواد معدنی از سایر بازارها را می‌تواند کاهش دهد. این در حالی است که چین به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ کشور تولید‌کننده فولاد دنیا در تلاش است تا از تولید بر پایه سنگ‌آهن کم‌کیفیت خارج و محصولات با کیفیت بالاتر را جایگزین کند تا از آلایندگی‌های زیست‌محیطی دور بماند که این امر به‌زعم کارشناسان آینده بازار سنگ‌آهن را تحت‌تاثیر خود قرار خواهد داد و به عبارتی جنگ طولانی‌مدت دولت با فولادسازها در چین به‌زودی بازارهای دنیا را با افت بیشتر قیمت‌ها روبه‌رو‌ می‌کند.

چین در فصل زمستان بار دیگر محدودیت‌هایی را برای فولادسازان در نظر می‌گیرد که این محدودیت‌ها به‌خصوص در مناطق شمالی این کشور که سطح بیشتری از تولید فولاد را بر عهده دارند تا ۷۰ درصد تولید فولاد این مناطق نیز می‌رسد که سیگنال بسیار جدی برای بازارهای فولاد و سنگ‌آهن به‌شمار می‌رود. در این راستا بسیاری از شرکت‌های فولادی در حال دست و پا زدن برای خروج از این شرایط هستند، به‌عنوان مثال یک شرکت فولادی در استان هبی (Jingye) که میزان تولید متوسطی را بر عهده دارد به دنبال قرارداد با شرکت واله برزیل برای تامین سنگ‌آهن با عیار بالا است. گفته می‌شود این قرارداد خرید یک و نیم میلیون تن محصول سنگ‌آهن با عیار ۶۳ درصد و بالاتر را تضمین می‌کند.

در این رابطه مدیر اجرایی آهن و زغال‌سنگ در شرکت واله، گفت: شرکت‌های چینی به دنبال قراردادهای طولانی‌مدت با ما به دلیل کیفیت بالای سنگ‌آهن واله هستند. وی به حجم قابل‌توجه خرید سنگ‌آهن با عیار ۶۵ درصد توسط یک شرکت فولادی چینی اشاره کرد که در حال انعقاد قرارداد با واله است. این موضوعات نشان می‌دهد ترکیب تقاضا برای سنگ‌آهن با عیار ۶۲ درصد و پایین‌تر به سرعت در حال تغییر است و قراضه و سنگ‌آهن‌های با عیار بالا جایگزین این محصول می‌شوند. اکنون از چهار معدن بزرگ دنیا تقاضا برای واله بیش از سایرین در حال افزایش است زیرا این معدن با حجم زیادی از تقاضای سنگ‌آهن باکیفیت از سمت شرکت‌های چینی روبه‌رو‌ شده است. البته قیمت این نوع سنگ‌آهن هم طبعا بالاتر از عیارهای پایین‌تر است به‌عنوان مثال قیمت عیار ۶۵ درصد معدن سنگ‌آهن برزیل نزدیک به ۸۱ دلار در هر تن است.

مصرف‌کنندگان اما نگرانند که این موضوع قیمت فولاد را با افزایش روبه‌رو‌ سازد و این امر قدرت رقابتی فولادسازان چینی را کاهش می‌دهد. البته طبق یک بررسی که توسط یکی از سازمان‌های دولتی چین صورت گرفته، میزان صادرات فولاد چینی به تدریج در حال کاهش بوده و بیشتر فولاد تولیدی در داخل استفاده می‌شود و این موضوع باعث شده تا بحث رقابت تاحدی کمرنگ شود به‌خصوص آنکه وارداتی توسط این کشور صورت نمی‌گیرد. در این بین از آنجا که چین یکی از بزرگ‌ترین‌ خریداران مواد اولیه برای تولید فولاد است و در دو سال گذشته رکورد خرید بالاتر از یک میلیارد تن مواد اولیه را ثبت کرده تغییرات تقاضای آن روی بازار سنگ‌آهن و محصولات معدنی اثرگذار خواهد بود.

در این رابطه مدیرعامل فورتسکیو می‌گوید چین در حال ارتقای روابط خود با سایر کشورها از طریق پروژه «یک کمربند، یک جاده» است و این موضوع احتمالا مراودات این کشور را در حوزه‌هایی مثل سنگ‌آهن و فولاد در آینده تقویت خواهد کرد و نباید ساده‌انگارانه به این موضوع نگاه کنیم. به عقیده وی شاید تولید فولاد فعلا با ثبات روبه‌رو‌ باشد اما چشم‌انداز اقتصادی چین روشن است و انتظار می‌رود تحولات مثبتی را در آینده در حوزه تولید فولاد و تقاضا برای مواد اولیه در این کشور شاهد باشیم.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا