متن کامل آیین نامه مربوط به پژوهش های کاربردی معادن

متن کامل آیین نامه مربوط به پژوهش های کاربردی معادن

بهره‌ برداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌ وری، فناوری، بهینه‌ سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می‌باشند.

 

به گزارش استیل پدیا، معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی تبصره (10) الحاقی ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

 

براساس تبصره (10) الحاقی ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شده است:

 

بهره‌ برداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌ وری، فناوری، بهینه‌ سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می‌باشند.

 
بر همین اساس هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری آیین نامه تبصره یادشده را که شامل نحوه دریافت طرح‌های پیشنهادی مربوط به پژوهش‌های کاربردی، ترکیب، وظایف و اختیارات کارگروه تخصصی و تعهدات بهره برداران حقیقی و حقوقی معادن اعم از دولتی یا غیر دولتی می‌باشد را تصویب کرد.

 

متن این آیین نامه به شرح زیر است:

 

آیین نامه اجرایی تبصره (10) الحاقی ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 

الف - قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394

ب - مراکز علمی: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی دارای دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی مطابق فهرست اعلامی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .

پ - پژوهش‌های کاربردی: پژوهش‌هایی که از طریق انعقاد قرارداد با مراکز علمی به‌ منظور شناسایی و حل مشکلات و مسایل مرتبط با فعالیت معادن و ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی و یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی صورت می‌گیرد.

ت - طرح: طرح پیشنهادی مربوط به پژوهش‌های کاربردی.

ث - متقاضی: کلیه بهره‌برداران حقیقی یا حقوقی معادن اعم از دولتی یا غیردولتی.

ج - کارگروه تخصصی: کارگروه موضوع ماده (4) این آیین نامه.

 

ماده 2- طرح نهایی مورد توافق متقاضی و مرکز علمی به ‌همراه پیش‌نویس اولیه قرارداد از سوی متقاضی به دبیرخانه کارگروه تخصصی تسلیم می‌شود. دبیرخانه موظف است طرح مزبور را بلافاصله با قید روز و ساعت دریافت، ثبت و رونوشت آن را به عنوان رسید به متقاضی ارایه کند.

 

تبصره 1- دبیرخانه کارگروه تخصصی موظف است ظرف دو روز اداری نسبت به ارایه طرح‌های واصله با قید زمان وصول به کارگروه تخصصی اقدام نماید.

تبصره 2- ارایه دو یا چند طرح همزمان توسط متقاضی با رعایت سقف درصد معافیت از حقوق دولتی و مبلغ ریالی آن، طبق قانون بلامانع است.

ماده 3- طرح ‌باید کاربردی، دارای نوآوری یا ناظر به حل مشکلات معدن مربوط بوده و امکان بومی‌سازی و تجاری سازی نتایج آن میسر باشد.

تبصره- مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر دو سال خواهد بود.

 

ماده 4- کارگروه تخصصی برای انجام تکالیف و اختیارات تعیین‌ شده در این آیین‌ نامه با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس).

ب- رییس سازمان حفاظت محیط زیست یا نماینده وی.

پ- معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت یا نماینده وی.

ت- رییس سازمان زمین‌ شناسی و اکتشافات معدنی کشور یا نماینده وی.

ث- رییس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت یا نماینده وی.

ج- یک نفر از مدیران معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر).

چ- یک نفر صاحب نظر معدنی عضو انجمن های علمی مرتبط با معرفی

 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

 

تبصره 1- تصمیمات کارگروه تخصصی با اکثریت آرا معتبر است.

تبصره 2- محل استقرار دبیرخانه کارگروه تخصصی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

 

ماده 5- مصوبات کارگروه پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط دبیر کارگروه جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

ماده 6- وظایف و اختیارات کارگروه تخصصی به‌شرح زیر است:

 

الف- اعلام ضوابط پذیرش و فرآیند بررسی طرح‌ها و چارچوب قرارداد ظرف یک‌ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ب- بررسی طرح یا گزارش پیشرفت دوره‌ای و یا اسناد و مدارک موضوع بند (الف) ظرف پانزده روز پس از وصول مطابق با مفاد این آیین‌نامه.

پ- تشکیل جلسه و بررسی و تصمیم گیری در خصوص طرح هایی که به هر دلیل و در هر کدام از مراحل اجرای طرح اختلافی ایجاد گردد و مانع ادامه یا انجام صحیح آن شود. تصمیم کارگروه تخصصی پس از ابلاغ توسط دبیر از سوی متقاضی لازم الاجرا است.

 

ماده 7- متقاضی موظف است پس از تصویب طرح بلافاصله نسبت به انعقاد قرارداد با مراکز علمی اقدام کند و طی اجرای طرح گزارش‌های پیشرفت کار را طبق قرارداد به دبیرخانه ارایه نماید. گزارش‌های یادشده باید با امضای مجری طرح و مرکز علمی باشد.

 

تبصره- اسامی مجری و پژوهشگران طرح، وظایف، شرح خدمات، زمان‌بندی و مراحل اجرای آن، نحوه پرداخت‌ و سایر موارد مربوط در قرارداد منعقده بین مرکز علمی و متقاضی ثبت می‌گردد‌.

 

ماده 8- مراکز علمی طرف قرارداد با متقاضی باید دارای مجوز قانونی بوده و موضوع طرح با زمینه تخصصی فعالیت آنها مرتبط باشد.

 

تبصره- مراکز علمی می‌توانند از خدمات کارشناسان و مراکز خارجی نیز استفاده نمایند.

 

ماده 9- متقاضی به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی از پرداخت حداکثر ده درصد حقوق دولتی معادن، تا سقف پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50) ریال (در سال عقد قرارداد) معاف می‌باشد.

 

تبصره - چنانچه متقاضی نتواند در مهلت مقرر در تبصره ماده (3) این آیین نامه نسبت به اجرای تعهدات طبق طرح مصوب اقدام نماید، باید پس از ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان حقوق دولتی پرداخت‌نشده را به حساب حقوق دولتی معادن واریز نماید.

 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.


استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان

بازگشت به شاخه اخبار معادن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران