سمنان

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
ویژه ایوانکی 880 0 (0%) 880 880 - 4 سال پیش
ویژه شاخص استیل پدیا ا کیلوگرم - 0 (0%) - - - -
درجه یک ایوانکی 860 0 (0%) 860 860 - 4 سال پیش
درجه یک شاخص استیل پدیا ا کیلوگرم - 0 (0%) - - - -
درجه دو ایوانکی 840 0 (0%) 840 840 - 4 سال پیش
درجه دو شاخص استیل پدیا ا کیلوگرم - 0 (0%) - - - -

آذربایجان شرقی

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
ویژه شاخص استیل پدیا ا کیلوگرم - 0 (0%) - - - -
ویژه تبریز ا کیلوگرم 600 0 (0%) 600 600 - 5 سال پیش
درجه یک شاخص استیل پدیا ا کیلوگرم - 0 (0%) - - - -
درجه یک تبریز ا کیلوگرم 580 0 (0%) 580 580 - 5 سال پیش
درجه دو شاخص استیل پدیا ا کیلوگرم - 0 (0%) - - - -
درجه دو تبریز ا کیلوگرم 500 0 (0%) 500 500 - 5 سال پیش
سوپر ویژه شاخص استیل پدیا ا کیلوگرم - 0 (0%) - - ضایعات فلزی یکدست و بهترین کیفیت -
سوپر ویژه تبریز ا کیلوگرم 640 0 (0%) 640 640 ضایعات فلزی یکدست و بهترین کیفیت 5 سال پیش

اصفهان

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
ویژه شاخص استیل پدیا ا کیلوگرم - 0 (0%) - - - -
ویژه اصفهان ا کیلوگرم 830 0 (0%) 830 830 - 4 سال پیش
درجه یک شاخص استیل پدیا ا کیلوگرم - 0 (0%) - - - -
درجه یک اصفهان ا کیلوگرم 810 0 (0%) 810 810 - 4 سال پیش
درجه دو شاخص استیل پدیا ا کیلوگرم - 0 (0%) - - - -
درجه دو اصفهان ا کیلوگرم 790 0 (0%) 790 790 - 4 سال پیش

خراسان

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
ویژه شاخص استیل پدیا ا کیلوگرم - 0 (0%) - - - -
ویژه مشهد ا کیلوگرم 810 0 (0%) 810 810 - 4 سال پیش
درجه یک شاخص استیل پدیا ا کیلوگرم - 0 (0%) - - - -
درجه یک مشهد ا کیلوگرم 790 0 (0%) 790 790 - 4 سال پیش
درجه دو شاخص استیل پدیا ا کیلوگرم - 0 (0%) - - - -
درجه دو مشهد ا کیلوگرم 770 0 (0%) 770 770 - 4 سال پیش