فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1,978.80 1.00 (0.05%) 1,984.50 1,967.80 - 12 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 16,070.00 22.50 (0.14%) 16,195.00 16,035.00 - 12 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,046.50 0.20 (0.01%) 2,046.80 2,026.00 - 12 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,774.00 0.70 (0.03%) 2,788.00 2,758.00 - 12 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 7,363.30 6.00 (0.08%) 7,409.80 7,327.80 - 12 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 965.20 0.50 (0.05%) 974.20 964.45 - 12 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -