فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 3,083.00 9.00 (0.29%) 3,129.00 3,083.00 - 7 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 22,405.50 10.00 (0.04%) 22,520.50 22,300.50 - 7 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,255.50 5.00 (0.22%) 2,324.00 2,254.50 - 7 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3,622.00 7.00 (0.19%) 3,674.00 3,621.00 - 19 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 9,526.50 2.00 (0.02%) 9,713.50 9,503.50 - 7 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 1,004.50 2.30 (0.23%) 1,030.10 992.05 - 7 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -