فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1,722.80 0.50 (0.03%) 1,729.50 1,722.30 - 15 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 16,095.00 7.50 (0.05%) 16,127.50 16,052.50 - 15 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,216.50 0.70 (0.03%) 2,219.80 2,197.50 - 9 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,482.50 0.30 (0.01%) 2,483.30 2,461.50 - 9 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5,814.30 2.20 (0.04%) 5,847.80 5,814.30 - 9 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 892.45 0.20 (0.02%) 893.35 889.90 - 15 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -