بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 1,750.50 0.00 (0%) 1,756.00 1,750.50 - 2 روز پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,415.00 0.00 (0%) 1,415.00 1,350.00 - 2 روز پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,230.00 0.00 (0%) 1,230.00 1,200.50 NASAAC 2 روز پیش
مس LME ۱ تن 5,867.50 0.00 (0%) 5,867.50 5,855.00 - 2 روز پیش
سرب LME ۱ تن 1,881.00 0.00 (0%) 1,893.00 1,881.00 - 2 روز پیش
نیکل LME ۱ تن 13,420.00 0.00 (0%) 13,420.00 13,165.00 - 2 روز پیش
قلع LME ۱ تن 16,875.00 0.00 (0%) 16,900.00 16,875.00 - 2 روز پیش
روی LME ۱ تن 2,250.00 0.00 (0%) 2,255.00 2,250.00 - 2 روز پیش
کبالت LME ۱ تن 35,000.00 0.00 (0%) 35,000.00 35,000.00 - 2 روز پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 2 سال پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 4 سال پیش