بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 1,735.50 6.50 (0.38%) 1,735.50 1,735.50 - 11 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,310.00 65.00 (5.22%) 1,310.00 1,310.00 - 11 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,045.00 34.00 (3.36%) 1,045.00 1,045.00 NASAAC 11 ساعت پیش
مس LME ۱ تن 5,820.00 69.00 (1.2%) 5,820.00 5,820.00 - 11 ساعت پیش
سرب LME ۱ تن 2,202.00 9.00 (0.41%) 2,202.00 2,202.00 - 11 ساعت پیش
نیکل LME ۱ تن 16,200.00 275.00 (1.7%) 16,200.00 16,200.00 - 11 ساعت پیش
قلع LME ۱ تن 16,825.00 50.00 (0.3%) 16,825.00 16,825.00 - 11 ساعت پیش
روی LME ۱ تن 2,500.00 11.00 (0.44%) 2,500.00 2,500.00 - 11 ساعت پیش
کبالت LME ۱ تن 35,500.00 0.00 (0%) 35,500.00 34,750.00 - 2 هفته پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 2 سال پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 4 سال پیش