بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 1,452.00 3.50 (0.24%) 1,452.00 1,448.50 - 47 دقیقه پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,150.00 0.00 (0%) 1,150.00 1,150.00 - 1 روز پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,100.00 2.50 (0.23%) 1,102.50 1,100.00 NASAAC 47 دقیقه پیش
مس LME ۱ تن 4,863.50 42.00 (0.87%) 4,863.50 4,821.50 - 47 دقیقه پیش
سرب LME ۱ تن 1,661.00 23.50 (1.41%) 1,684.50 1,661.00 - 47 دقیقه پیش
نیکل LME ۱ تن 11,192.00 7.00 (0.06%) 11,192.00 11,185.00 - 47 دقیقه پیش
قلع LME ۱ تن 14,465.00 85.00 (0.59%) 14,550.00 14,465.00 - 47 دقیقه پیش
روی LME ۱ تن 1,862.00 17.00 (0.92%) 1,862.00 1,845.00 - 47 دقیقه پیش
کبالت LME ۱ تن 29,500.00 0.00 (0%) 29,500.00 29,500.00 - 2 هفته پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 3 سال پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 4 سال پیش