بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 1,762.50 7.00 (0.4%) 1,762.50 1,762.50 - 3 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,200.00 0.00 (0%) 1,200.00 1,200.00 - 2 روز پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,040.00 30.00 (2.97%) 1,040.00 1,040.00 NASAAC 3 ساعت پیش
مس LME ۱ تن 5,755.50 45.50 (0.8%) 5,755.50 5,755.50 - 3 ساعت پیش
سرب LME ۱ تن 2,031.50 18.50 (0.91%) 2,031.50 2,031.50 - 3 ساعت پیش
نیکل LME ۱ تن 16,005.00 85.00 (0.53%) 16,005.00 16,005.00 - 3 ساعت پیش
قلع LME ۱ تن 16,390.00 415.00 (2.53%) 16,390.00 16,390.00 - 3 ساعت پیش
روی LME ۱ تن 2,238.00 26.50 (1.18%) 2,238.00 2,238.00 - 3 ساعت پیش
کبالت LME ۱ تن 31,500.00 0.00 (0%) 31,500.00 31,500.00 - 3 روز پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 2 سال پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 4 سال پیش