بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 2,740.50 0.00 (0%) 2,740.50 2,740.50 - 2 سال پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 2,325.00 0.00 (0%) 2,325.00 2,325.00 - 2 سال پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 2,375.00 0.00 (0%) 2,375.00 2,375.00 NASAAC 2 سال پیش
مس LME ۱ تن 9,325.00 0.00 (0%) 9,325.00 9,325.00 - 2 سال پیش
سرب LME ۱ تن 2,348.00 0.00 (0%) 2,348.00 2,348.00 - 2 سال پیش
نیکل LME ۱ تن 19,555.00 0.00 (0%) 19,555.00 19,555.00 - 2 سال پیش
قلع LME ۱ تن 33,005.00 0.00 (0%) 33,005.00 33,005.00 - 2 سال پیش
روی LME ۱ تن 3,020.00 0.00 (0%) 3,020.00 3,020.00 - 2 سال پیش
کبالت LME ۱ تن 50,480.00 0.00 (0%) 50,480.00 50,480.00 - 2 سال پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 7 سال پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 8 سال پیش