بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 1,697.00 0.00 (0%) 1,697.00 1,697.00 - 4 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,477.00 0.00 (0%) 1,477.00 1,477.00 - 4 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,450.50 0.00 (0%) 1,450.50 1,450.50 NASAAC 4 ساعت پیش
مس LME ۱ تن 6,538.50 0.00 (0%) 6,538.50 6,538.50 - 4 ساعت پیش
سرب LME ۱ تن 1,856.00 0.00 (0%) 1,856.00 1,856.00 - 4 ساعت پیش
نیکل LME ۱ تن 14,179.00 0.00 (0%) 14,179.00 14,179.00 - 4 ساعت پیش
قلع LME ۱ تن 17,375.00 0.00 (0%) 17,375.00 17,375.00 - 4 ساعت پیش
روی LME ۱ تن 2,379.50 0.00 (0%) 2,379.50 2,379.50 - 4 ساعت پیش
کبالت LME ۱ تن 33,960.00 0.00 (0%) 33,960.00 33,960.00 - 4 ساعت پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 3 سال پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 5 سال پیش