بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 1,810.00 10.50 (0.58%) 1,810.00 1,810.00 - 8 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,220.00 40.00 (3.28%) 1,220.00 1,220.00 - 8 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,100.00 2.00 (0.18%) 1,100.00 1,100.00 NASAAC 8 ساعت پیش
مس LME ۱ تن 5,997.50 47.50 (0.8%) 5,997.50 5,997.50 - 8 ساعت پیش
سرب LME ۱ تن 1,974.50 2.50 (0.13%) 1,974.50 1,974.50 - 8 ساعت پیش
نیکل LME ۱ تن 13,350.00 145.00 (1.1%) 13,350.00 13,350.00 - 8 ساعت پیش
قلع LME ۱ تن 18,010.00 190.00 (1.05%) 18,010.00 18,010.00 - 8 ساعت پیش
روی LME ۱ تن 2,461.00 34.50 (1.42%) 2,461.00 2,461.00 - 8 ساعت پیش
کبالت LME ۱ تن 28,500.00 1,000.00 (3.64%) 28,500.00 28,500.00 - 8 ساعت پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 2 سال پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 4 سال پیش