بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 1,810.50 0.00 (0%) 1,810.50 1,810.50 - 60 دقیقه پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,430.00 0.00 (0%) 1,430.00 1,430.00 - 60 دقیقه پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,270.00 0.00 (0%) 1,270.00 1,270.00 NASAAC 1 روز پیش
مس LME ۱ تن 6,158.50 0.00 (0%) 6,158.50 6,158.50 - 60 دقیقه پیش
سرب LME ۱ تن 1,952.00 0.00 (0%) 1,952.00 1,952.00 - 60 دقیقه پیش
نیکل LME ۱ تن 13,750.00 0.00 (0%) 13,750.00 13,750.00 - 60 دقیقه پیش
قلع LME ۱ تن 17,675.00 0.00 (0%) 17,675.00 17,675.00 - 60 دقیقه پیش
روی LME ۱ تن 2,455.00 0.00 (0%) 2,455.00 2,455.00 - 60 دقیقه پیش
کبالت LME ۱ تن 32,000.00 0.00 (0%) 32,000.00 32,000.00 - 4 روز پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 3 سال پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 4 سال پیش