نمایشگاه های داخلی

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

دوشنبه - پنج شنبه

94-07-13 لغایت 16-07-94

05 اکتبر 2015 لغایت 08 اکتبر 2015


محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های تهران

برگزارکننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

22662765-67

www.idro-fairs.com

بازگشت به شاخه نمایشگاه های داخلی بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران