نمایشگاه داخلی

هفتمین نمایشگاه بین المللی معادن سنگ

هفتمین نمایشگاه بین المللی معادن سنگ

هفتمین نمایشگاه بین المللی معادن سنگ

هفتمین نمایشگاه بین المللی معادن سنگ، سنگ، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

دوشنبه - پنج شنبه

94-04-24 لغایت 01-05-94

20 جولای 2015 - 23 جولای 2015


انجمن سنگ ایران

www.stonefair.ir

88091913-88088668

بازگشت به شاخه نمایشگاه های داخلی بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران