استاندارد های ملی ایران و صنعت فولاد

استاندارد های ملی ایران و صنعت فولاد

در ادامه مجموعه ای از استانداردهای ملی ایران که مرتبط با صنعت فولاد می باشند در دسترس شما قرار داده شده است.


استاندارد ملی ایران - 1-1797

INSO 1797-1

میله های فولادی گرم نوردیده - قسمت 1 - ابعاد میلگرد

Hot-Rolled Steel Bars - Part 1 - Dimensions of Round Bar


استاندارد ملی ایران - 2-1797

INSO 1797-2

میله های فولادی گرم نوردیده - قسمت 2 - ابعاد میله های چهارگوش مربع

Hot-Rolled Steel Bars - Part 2 - Dimensions of Square Bars


استاندارد ملی ایران - 3-1797

INSO 1797-3

میله های فولادی گرم نوردیده - قسمت 3 - ابعاد میله های تخت

Hot-Rolled Steel Bars - Part 3 - Dimensions of Flat Bars


استاندارد ملی ایران - 4-1797

INSO 1797-4

میله های فولادی گرم نوردیده - قسمت 4 - رواداری ها

Hot-Rolled Steel Bars - Part 4 - Tolerances


استاندارد ملی ایران - 3132

INSO 3132

میل گرد های فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن - ویژگی ها و روش های آزمون

تجدید نظر دوم - تیر 1392

Hot-Rolled Steel Bars for Reinforcement of Concrete - Specification and Test Methods

2nd. Revision - Jul. 2013


استاندارد ملی ایران - 11609

ISIRI 11609

فولادهای ساختمانی - صفحات، محصولات تخت عریض، شمش ها، مقاطع و پروفیل ها

چاپ اول

Structural Steels - Plates, Wide Flats, Bars, Sections and Profiles

1st. edition


استاندارد ملی ایران - 16223

INSO 16223

شمشال ها و میله های فولادی زنگ نزن برای پتک کاری - ویژگی ها

چاپ اول - اردیبهشت 1392

Standard Specification for Stainless Steel Billets and Bars for Forging

1st. edition - May. 2013


استاندارد ملی ایران - 17585

INSO 17585

ماکروواچ شمش، شمشال، تختال و محصولات آهنگری فولادی - روش آزمون

چاپ اول - 1393

Standard Method of Marcroetch Testing Steel Bars, Billets, Blooms and Forging

1st. edition - 2014


استاندارد ملی ایران - 17586

INSO 17586

شمش ها، شمشال ها و آهنگری های فولادهای زنگ نزن - الزامات عمومی و روش های آزمون

چاپ اول - 1393

General Requirements and Test Methods for Stainless Steel Bars, Billets and Forging

1st. edition - 2014


استاندارد ملی ایران - 17588

INSO 17588

شمشه و شمشال های فولاد آلیاژی با کیفیت برتر برای محصولات آهنگری صنایع هوا فضا و هواپیمایی

چاپ اول - 1393

Standard Specification for Premium Quality Alloy Steel Blooms and Billets

for Aircraft and Aerospace Forgings

1st. edition - 2014


استاندارد ملی ایران - 19464

INSO 19464

قراضه های آهنی موجود در پسماندهای شهری - ویژگی ها

چاپ اول - 1393

Ferrous Scrap in Municipal Wastes - Specifications

1st. edition - 2015


استاندارد ملی ایران - 19466

INSO 19466

قراضه های آهنی موجود در پسماندهای شهری - روش آزمون

چاپ اول - 1393

Ferrous Scrap in Municipal Wastes - Test Method

1st. edition - 2015


موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

شماره استاندارد ایران 3815

ISIRI 3815

شرایط عمومی قراضه های آهنی

چاپ اول


موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

شماره استاندارد ایران 3817

ISIRI 3817

قراضه های آهنی - تقسیم بندی و ویژگی های قراضه فولادی ساده

چاپ اول

بازگشت به شاخه استانداردها بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "دانلود سنتر" استیل پدیا