تاب‌آوری سواحل فولادی

تاب‌آوری سواحل فولادی

دنیای معدن -پایداری و تاب‌آوری فرآیند تولید، دارای اهمیت بسیاری است چراکه امروز با پدیده‌های بسیار شکننده‌ای روبه‌رو می‌شویم که پایداری یک کارخانه را می‌تواند زیر سوال ببرد. مکان‌یابی کارخانه‌های فولادی نیز جزو موضوع‌هایی است که پایداری و تاب‌آوری آن بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد. در گذشته، واحدهای فولادی بسیاری بدون توجه به پایداری راهاندازی شدند که امروز با چالشهای اساسی روبهرو هستند. اگر به نقشه جامع فولاد نگاهی بیندازید مشاهده خواهید کرد که این معیارها تا چه اندازه در نظر گرفته شدهاند. این روزها در طرح جامع فولاد تاکید بر پیش رفتن واحدهای فولادی به سمت سواحل جنوب و حاشیه خلیجفارس است و گامهایی نیز برای این سیاست از سوی متولیان امر در حال برداشته شدن است. هرچند تامین آب و دسترسی آسانتر برای صادرات در سواحل جنوب مزیتهای این سیاست را توجیه میکند اما به نظر میرسد برای رسیدن به چنین برنامه و هدفی، باید مطالعاتی جامع با در نظر گرفتن تمام زوایا انجام شود. از یک سو باید به تامین مواد اولیه این واحدها توجه کرد و اینکه آیا زیرساختهای لازم برای تامین مواد اولیه ایجاد خواهد شد؟ از سوی دیگر یکی از مهمترین مسائلی که درباره سواحل جنوب باید به آن توجه کرد، تغییر شرایط آبوهوایی و محیطی و موضوع افزایش دما است. دمای نزدیک به ۶۰ درجه سانتیگراد میتواند ایجاد کارخانههای فولادی را در جنوب زیر سوال برد، بنابراین باید بتوان تمام جوانب را برای سواحل فولادی در جوار همیشه خلیجفارس ایران سنجید. صمت

در گذشته، واحدهای فولادی بسیاری بدون توجه به پایداری راه‌اندازی شدند که امروز با چالش‌های اساسی روبه‌رو هستند.
اگر به نقشه جامع فولاد نگاهی بیندازید مشاهده خواهید کرد که این معیارها تا چه اندازه در نظر گرفته شده‌اند.
این روزها در طرح جامع فولاد تاکید بر پیش رفتن واحدهای فولادی به سمت سواحل جنوب و حاشیه خلیج‌فارس است و گام‌هایی نیز برای این سیاست از سوی متولیان امر در حال برداشته شدن است.
هرچند تامین آب و دسترسی آسان‌تر برای صادرات در سواحل جنوب مزیت‌های این سیاست را توجیه می‌کند اما به نظر می‌رسد برای رسیدن به چنین برنامه و هدفی، باید مطالعاتی جامع با در نظر گرفتن تمام زوایا انجام شود.
از یک سو باید به تامین مواد اولیه این واحدها توجه کرد و اینکه آیا زیرساخت‌های لازم برای تامین مواد اولیه ایجاد خواهد شد؟ از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین مسائلی که درباره سواحل جنوب باید به آن توجه کرد، تغییر شرایط آب‌وهوایی و محیطی و موضوع افزایش دما است.
دمای نزدیک به ۶۰ درجه سانتی‌گراد می‌تواند ایجاد کارخانه‌های فولادی را در جنوب زیر سوال برد، بنابراین باید بتوان تمام جوانب را برای سواحل فولادی در جوار همیشه خلیج‌فارس ایران سنجید.

صمت

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا