عملیات بهره برداری، استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن سنگان واگذار می شود

عملیات بهره برداری، استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن سنگان واگذار می شود

دنیای معدن - عملیات بهره برداری، استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن سنگ آهن سنگان با برگزاری مناقصه عمومی 2 مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار می شود.

به گزارش دنیای معدن، مجتمع سنگ آهن سنگان در نظر دارد انجام عملیات بهره برداری و استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن سنگ آهن سنگان را طی مناقصه عمومی 2 مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند.

شناسایی پیمانکاران ذیصلاح دارای رتبه یک کاوشهای زمینی به منظور انجام عملیات در 2 گروه الف و ب صورت می گیرد.گروه الف: عملیات بهره برداری و استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن C شمالی، باغک و دردوی مجتمع سنگ آهن سنگان.

گروه ب: عملیات بهره برداری و استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن A و B و C جنوبی مجتمع سنگ آهن سنگان.

هر متقاضی اعم از اینکه به صورت انفرادی یا مشترک (کنسرسیوم/مشارکت)تمایل به شرکت در فراخوان هر دو گروه را داشته باشد، در صورتی که در مناقصه موضوع گروه «الف» برنده شود، حق شرکت در مناقصه موضوع گروه «ب» را نداشته و تمام پاکات پیشنهاد متقاضی(اعم از انفرادی یا مشترک (کنسرسیوم/مشارکت)) در گروه «ب« بازگشایی نشده و بازگشت داده می شود.

متقاضیان می توانند برای خرید اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ 21-03-97 لغایت02-04-97 در ساعات اداری (تا ساعت 16:00) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام کنند.

همچنین متقاضیان باید حداکثر تا پایان وقت اداری(ساعت 16:00) روز چهارشنبه 20/04/1397 اسناد دریافتی را تکمیل و در سایت www.setadiran.ir بارگذاری کنند. علاوه بر این، متقاضیان باید اصل مدارک شرکت در ارزیابی کیفی مناقصه را پس از درج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت دربسته و مهرو موم شده قرارداده و در مهلت مذکور به آدرس تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، شماره33، مجتمع سنگ آهن سنگان تحویل دهند.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا