افزایش 18.8 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن

افزایش  18.8 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن

دنیای معدن -شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پایین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 18.8 درصد افزایش یافت. مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن فصل پاییز سال ٩٦ (برمبنای سال پایه١٠٠= 13٩٠) آورده است: شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز سال ٩٦ به عدد ٢٣٤,٦ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢٢٢.٠)، ٥.٧ و شاخص فصل مشابه سال قبل (١٩٧.٥)، ١٨.٨ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش معدن) ١١,٢ است که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال، ٦.٣ درصد افزایش داشته است. در فصل مورد بررسی، بخش "استخراج کانه های فلزی" بیشترین تاثیر را بر افزایش ٥,٧ درصدی شاخص قیمت بخش معدن داشته است. شاخص قیمت در بخش "استخراج کانههای فلزی" با ٧,٦ درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد ٢١٥.٣ به عدد ٢٣١.٧ رسید. این افزایش بیشتر تحت تاثیر افزایش ١٩ درصدی فعالیت "استخراج سنگ مس" به وجود آمده است. در فعالیت "استخراج سنگ مس"، شاخص قیمت در فصل پاییز ٩٦ از رقم ٩٢,٣ به رقم ١٠٩.٨ رسید که این افزایش به طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی "کنسانتره مس است. تغییرات شاخص قیمت در سایر فعالیتها، تاثیر به سزایی در تغییر شاخص کل بخش معدن نداشته است.

 مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن فصل پاییز سال  ٩٦ (برمبنای سال پایه١٠٠= 13٩٠) آورده است: شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز سال ٩٦ به عدد ٢٣٤,٦ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢٢٢.٠)، ٥.٧ و شاخص فصل مشابه سال قبل (١٩٧.٥)، ١٨.٨ درصد افزایش داشته است.
 
    درصد تغییرات میانگین شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش معدن) ١١,٢ است که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال، ٦.٣ درصد افزایش داشته است.
 
در فصل مورد بررسی، بخش "استخراج کانه های فلزی" بیشترین تاثیر را بر افزایش ٥,٧ درصدی شاخص قیمت بخش معدن داشته است.
 
    شاخص قیمت در بخش "استخراج کانه‌های فلزی" با ٧,٦ درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد ٢١٥.٣ به عدد ٢٣١.٧ رسید. این افزایش بیشتر تحت تاثیر افزایش ١٩ درصدی فعالیت‌ "استخراج سنگ مس" به وجود آمده است.  
     در فعالیت "استخراج سنگ مس"، شاخص قیمت در فصل پاییز ٩٦ از رقم ٩٢,٣ به رقم ١٠٩.٨ رسید که این افزایش به طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی "کنسانتره مس است.
    تغییرات شاخص قیمت در سایر فعالیت‌ها، تاثیر به سزایی در تغییر شاخص کل بخش معدن نداشته است.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا