سهام زیانده صندوق بازنشستگی فولاد واگذار می شود

سهام زیانده صندوق بازنشستگی فولاد واگذار می شود

دنیای معدن - بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، سازمان خصوصی سازی مکلف می شود آن قسمت از سهام و دارایی های متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد که کنترلی بوده و یا زیان ده و کم بازده است را مطابق مقررات به فروش برساند.

بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف می شود از طریق سازمان خصوصی سازی آن قسمت از سهام و دارایی های متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد که کنترلی بوده و یا زیان ده و کم بازده است را مطابق مقررات به فروش برساند.

بر این اساس منابع حاصله در اختیار صندوق مذکور قرار می گیرد و دولت موظف است از منابع حاصل از واگذاری سهام و دارایی های مذکور تعهدات مالی صندوق بازنشستگی فولاد را تسویه و تهاتر کند.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا