ناامنی قیمتی در بازار فولاد

ناامنی قیمتی در بازار فولاد

دنیای معدن - رشد قیمت‌های جهانی در اواخر سال گذشته میلادی موجب شد تا بهای مصنوعات فولادی در بازار داخلی افزایش یابد. اگرچه این رشد قیمت‌ها سریع و شتابان بود، ولی در کنار آن عقب‌نشینی تقاضا و برخی رخدادهای اجتماعی موجب شد تا یک جو بدبینی در بازار فولاد غالب شود. این وضعیت تاکنون به رفت و برگشت گسترده قیمت‌ها منتهی شد تا جایی که روز گذشته گویی استارت کاهش قیمت‌ها زده شد. این وضعیت موجب شد تا یک جو نگرانکننده در بخش محدودی از بازار فولاد ایجاد شود. اگرچه این شرایط تاکنون به تمامی بازار گسترش پیدا نکرده است. این وضعیت موجب شد تا با نگاهی دقیق تر واقعیتهای قیمتی در این بازار را مورد بررسی دقیقتری قرار دهیم. نوسان بهای مصنوعات فولادی در روزهای اخیر نشاندهنده رفت و برگشت قیمتها بود آن هم در شرایطی که بازار با ابهامات جدیدی رو به رو بوده که به چندگانگی شکنندهای در بازار منجر شده است. خروجی این وضعیت دقیقا فراز و فرود قیمتها بود آن هم در وضعیتی که بعد از یک فاز افزایش قیمتها، باز هم بازار دچار کاهش نرخ شد، ولی افت قیمتی دیری نپایید و مجددا جرقههای رشد قیمتها در این بازار پدیدار شد. این شرایط تا روز گذشته باز هم با یک روند کاهشی در بازار آزاد خودنمایی کرد که تمامی این موارد در نهایت نشان میدهد بازاری شکننده و ناپایدار در برابر فعالان آن قرار دارد. رخدادی که اغلب امنیت تصمیمگیری را خدشهدار میکند، به این معنا که نه خریدار و نه فروشنده هیچ کدام از معاملهگری احساس امنیت نمیکنند. این شرایط اگرچه در این گزارش بهصورت بدبینانه مورد تعریف و ترسیم قرار میگیرد ولی لحن صحبت فعالان بازار دقیقا این واقعیتها را برجسته میسازد. بهصورت دقیقتر در صحبت با اهالی بازار اغلب این سوال مطرح میشود که دورنمای بازار را چگونه ارزیابی میکنید؟ این سوال اگرچه در بسیاری از گفتوگوهای فعالان بازار به یک صحبت رایج و بعضا کلیشهای بدل شده، ولی باید به صراحت عنوان داشت که دورنمای مشخصی برای قیمتها ترسیم نمیشود. این به آن معناست که نه خریدار محصولات نهایی همچون پیمانکاران پروژههای عمرانی از دورنمای قیمتها احساس امنیت میکنند و نه تولیدکنندگان در واحدهای نوردی که محصولات خود را از شمش تولید کرده و از ما به التفاوت هزینه تولید و بهای شمش و میلگرد کسب درآمد میکنند. این شرایط در نهایت موجب میشود تا از یکسو خرید به تعویق بیفتد و از سوی دیگر در بازه زمانی محدودی، حجم گستردهای از تقاضا حتی از سوی مصرفکنندگان واقعی به بازار وارد شود. در کنار این حجم تقاضا باید تقاضای سفتهبازی را هم به بازار فولاد افزود که در نهایت خروجی آن التهابی موقت در بازار بوده که حجم بزرگی از فعالیتها را در یک زمان معین تجمیع کرده و البته به نوسان سریع قیمتها منجر میشود. این روند قیمتی و معاملاتی در اغلب موارد موجب میشود بخش مهمی از فعالان بازار از نوسان قیمتها متضرر شوند یا حداقل از روند عمومی در بازار جا بمانند؛ اصطلاحی که در بسیاری از فازهای معاملاتی تجربه شده آن هم در شرایطی که اصطلاح جاماندن از بازار تکیه کلامی است که میتوان در نوسان قیمتها و مخصوصا رشد شتابان نرخ بارها شنید. در روز گذشته در گزارشی به بررسی شاخص قیمتی و روند عمومی تأثیرگذاری آن بر بازار فولاد اشاره کردیم؛ اگرچه هماکنون چنین ملاکی در دسترس نیست و نمیتوان به آن استناد کرد. از سوی دیگر در بازارهای جهانی بسیاری از قیمتها در بازارهای آتی کشف میشود که این رویکرد کلی در بازار فولاد ایران وجود ندارد. تمامی این موارد به ابهام در بازار فولاد کمک کرده است اگرچه بارها به آن اشاره کرده ایم. درخصوص نوسان سریع قیمتها در بازههایی مشخص از زمان هم راهکار رهایی از این وضعیت معاملاتی ایجاد صندوقهای کالایی در بازار فولاد است اگرچه این پتانسیل هم اکنون در بستر بورس کالا وجود داشته، ولی صندوقهای کالایی و مخصوصا مکانیزم خرده فروشی نیز تاکنون محقق نشده است. تمامی این موارد نشان میدهد که هماکنون بخش تجاری بازار فولاد از ملزومات ضروری معاملهگری بهصورت مدرن و حرفهای آن برخوردار نیست اگرچه ایجاد این سازوکارهای معاملاتی در نهایت به تقویت زنجیره ارزش، توسعه مکانیزمهای فروش، کاهش هزینههای معاملهگری، تقویت حجم معاملات و حتی افزایش اشتغالزایی و کاهش قیمت تمام شده در این بازار منتهی خواهد شد. با توجه به تمامی این موارد باز هم باید به این نکته اشاره کرد که بازار فولاد با اما و اگرهای نسبتا قدیمی روبهرو بوده و به نظر میرسد این شرایط کلی در بازار ادامه داشته باشد. با فرض تمامی این ابهامات باید واقعیتهای این بازار را مورد بررسی قرار دهیم آن هم در وضعیتی که بازاری مبهم پیش روی معاملات قرار دارد. آخرین وضعیت بازار فولاد همان گونه که عنوان شد بازار فولاد با اما و اگرهای جدیدی روبهرو شده تا جایی که ممکن است هر رخداد پیش بینی نشده جدیدی در این بازار خودنمایی کند. رشد قیمت دلار در بازار داخلی، خوش بینی به تداوم افزایش نرخ در بازارهای جهانی، امیدواری به افزایش صادرات شمش و حتی برخی از مصنوعات فولادی، شایعاتی درخصوص معامله محمولههایی بزرگ از محصولات نهایی (ساختمانی) به کشورهای منطقه، بیم و امید از نوسان قیمت شمش در بازار داخلی به دلیل جذابیتهای صادراتی، خوش بینی به تغییر فاز بازار داخلی فولاد با تأثیرپذیری از رشد قیمتهای جهانی و بسیاری از موارد مشابه را میتوان از رخدادهای فعلی در بازار فولاد به شمار آورد. هم اکنون بازار داخلی با چهرهای مبهم رو به روست زیرا نگرانی از تداوم کاهش قیمتها در کنار رشد قیمتهای جهانی و احتمالاً افزایش قیمت شمش در بازارهای منطقهای موجب شده تا نتوانیم برآورد دقیقی از این وضعیت داشته باشیم. این در حالی بود که رشد قیمتهای اواخر هفته گذشته نیز بهصورت جرقهای سریع در بازار خودنمایی کرد اگرچه رشد نسبی قیمتهای جهانی در کنار افزایش قیمت دلار و همچنین عقبگرد بازارهای داخلی، پتانسیل تغییر فاز قیمتی را فراهم کرده بود آن هم در وضعیتی که بازار مستعد رشد شتابان نرخ نبوده است. هم اکنون ادامه آن روند پیشین در حال خودنمایی است یعنی ابهام در بازار و بیم و امید از فراز و فرود قیمتها موجب شده تا حجم فعالیت بازار کاهش یابد که ساده ترین خروجی آن سرکوب شدن رشد قیمتهاست. در صورتی که افزایش قیمت دلار به این شیوه فعلی باز هم ادامه یابد بازار به مثابه فنر فشردهای ایفای نقش میکند که مشخص نیست این بار چه زمانی توانمندی آن آزاد شده و رشد قیمتها تا چه سطوحی تقویت شود. موارد فوق را میتوان یک نگرانی از آینده بازار به شمار آورد یعنی عدم نوسان قیمتها با واقعیتهای جهانی و حجم عرضه و تقاضای داخلی در نهایت بازار را باز هم وارد یک فاز ابهام کرده است اگرچه نوسان قیمتها و عقبنشینی معاملهگران در کنار تمایل به فروش در بستر بازار و از سوی کارخانجات تولیدی نهایتا چهرهای کاهشی را در این بازار تصویر کرده است اگرچه این وضعیت چندان هم به نفع بازار نیست. با توجه به تمامی این موارد باید به صراحت عنوان کرد که یک دوره زمانی توأم با ابهام در بازار فولاد ایجاد شده است آن هم در شرایطی که در این دورههای زمانی اغلب تحلیلها غلط از آب درمیآید و باید به دورنمای نرخ با ضریب خطای بالاتری توجه کرد. به نظر میرسد بازار تا ورود به یک فاز ثبات به زمان بیشتری نیاز داشته باشد و قطعا با شفافتر شدن برخی از دادهها همچون نرخ ارز و قیمتهای جهانی میتوان تحلیل بهتری از دورنمای بازار داشت.

این وضعیت موجب شد تا یک جو نگران‌کننده در بخش محدودی از بازار فولاد ایجاد شود. اگرچه این شرایط تاکنون به تمامی بازار گسترش پیدا نکرده است. این وضعیت موجب شد تا با نگاهی دقیق تر واقعیت‌های قیمتی در این بازار را مورد بررسی دقیق‌تری قرار دهیم.  نوسان بهای مصنوعات فولادی در روزهای اخیر نشان‌دهنده رفت و برگشت قیمت‌ها بود آن هم در شرایطی که بازار با ابهامات جدیدی رو به رو بوده که به چندگانگی شکننده‌ای در بازار منجر شده است. خروجی این وضعیت دقیقا فراز و فرود قیمت‌ها بود آن هم در وضعیتی که بعد از یک فاز افزایش قیمت‌ها، باز هم بازار دچار کاهش نرخ شد، ولی افت قیمتی دیری نپایید و مجددا جرقه‌های رشد قیمت‌ها در این بازار پدیدار شد. این شرایط تا روز گذشته باز هم با یک روند کاهشی در بازار آزاد خودنمایی کرد که تمامی این موارد در نهایت نشان می‌دهد بازاری شکننده و ناپایدار در برابر فعالان آن قرار دارد. رخدادی که اغلب امنیت تصمیم‌گیری را خدشه‌دار می‌کند، به این معنا که نه خریدار و نه فروشنده هیچ کدام از معامله‌گری احساس امنیت نمی‌کنند. این شرایط اگرچه در این گزارش به‌صورت بدبینانه مورد تعریف و ترسیم قرار می‌گیرد ولی لحن صحبت فعالان بازار دقیقا این واقعیت‌ها را برجسته می‌سازد.

به‌صورت دقیق‌تر در صحبت با اهالی بازار اغلب این سوال مطرح می‌شود که دورنمای بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این سوال اگرچه در بسیاری از گفت‌وگوهای فعالان بازار به یک صحبت رایج و بعضا کلیشه‌ای بدل شده، ولی باید به صراحت عنوان داشت که دورنمای مشخصی برای قیمت‌ها ترسیم نمی‌شود. این به آن معناست که نه خریدار محصولات نهایی همچون پیمانکاران پروژه‌های عمرانی از دورنمای قیمت‌ها احساس امنیت می‌کنند و نه تولیدکنندگان در واحدهای نوردی که محصولات خود را از شمش تولید کرده و از ما به التفاوت هزینه تولید و بهای شمش و میلگرد کسب درآمد می‌کنند. این شرایط در نهایت موجب می‌شود تا از یکسو خرید به تعویق بیفتد و از سوی دیگر در بازه زمانی محدودی، حجم گسترده‌ای از تقاضا حتی از سوی مصرف‌کنندگان واقعی به بازار وارد شود. در کنار این حجم تقاضا باید تقاضای سفته‌بازی را هم به بازار فولاد افزود که در نهایت خروجی آن التهابی موقت در بازار بوده که حجم بزرگی از فعالیت‌ها را در یک زمان معین تجمیع کرده و البته به نوسان سریع قیمت‌ها منجر می‌شود. این روند قیمتی و معاملاتی در اغلب موارد موجب می‌شود بخش مهمی از فعالان بازار از نوسان قیمت‌ها متضرر شوند یا حداقل از روند عمومی در بازار جا بمانند؛ اصطلاحی که در بسیاری از فازهای معاملاتی تجربه شده آن هم در شرایطی که اصطلاح جاماندن از بازار تکیه کلامی است که می‌توان در نوسان قیمت‌ها و مخصوصا رشد شتابان نرخ بارها شنید. 

در روز گذشته در گزارشی به بررسی شاخص قیمتی و روند عمومی تأثیرگذاری آن بر بازار فولاد اشاره کردیم؛ اگرچه هم‌اکنون چنین ملاکی در دسترس نیست و نمی‌توان به آن استناد کرد. از سوی دیگر در بازارهای جهانی بسیاری از قیمت‌ها در بازارهای آتی کشف می‌شود که این رویکرد کلی در بازار فولاد ایران وجود ندارد. تمامی این موارد به ابهام در بازار فولاد کمک کرده است اگرچه بارها به آن اشاره کرده ایم. درخصوص نوسان سریع قیمت‌ها در بازه‌هایی مشخص از زمان هم راهکار رهایی از این وضعیت معاملاتی ایجاد صندوق‌های کالایی در بازار فولاد است اگرچه این پتانسیل هم اکنون در بستر بورس کالا وجود داشته، ولی صندوق‌های کالایی و مخصوصا مکانیزم خرده فروشی نیز تاکنون محقق نشده است. تمامی این موارد نشان می‌دهد که هم‌اکنون بخش تجاری بازار فولاد از ملزومات ضروری معامله‌گری به‌صورت مدرن و حرفه‌ای آن برخوردار نیست اگرچه ایجاد این ساز‌و‌کارهای معاملاتی در نهایت به تقویت زنجیره ارزش، توسعه مکانیزم‌های فروش، کاهش هزینه‌های معامله‌گری، تقویت حجم معاملات و حتی افزایش اشتغال‌زایی و کاهش قیمت تمام شده در این بازار منتهی خواهد شد. با توجه به تمامی این موارد باز هم باید به این نکته اشاره کرد که بازار فولاد با اما و اگرهای نسبتا قدیمی رو‌به‌رو بوده و به نظر می‌رسد این شرایط کلی در بازار ادامه داشته باشد. با فرض تمامی این ابهامات باید واقعیت‌های این بازار را مورد بررسی قرار دهیم آن هم در وضعیتی که بازاری مبهم پیش روی معاملات قرار دارد.

 آخرین وضعیت بازار فولاد

همان گونه که عنوان شد بازار فولاد با اما و اگرهای جدیدی روبه‌رو شده تا جایی که ممکن است هر رخداد پیش بینی نشده جدیدی در این بازار خودنمایی کند. رشد قیمت دلار در بازار داخلی، خوش بینی به تداوم افزایش نرخ در بازارهای جهانی، امیدواری به افزایش صادرات شمش و حتی برخی از مصنوعات فولادی، شایعاتی درخصوص معامله محموله‌هایی بزرگ از محصولات نهایی (ساختمانی) به کشورهای منطقه، بیم و امید از نوسان قیمت شمش در بازار داخلی به دلیل جذابیت‌های صادراتی، خوش بینی به تغییر فاز بازار داخلی فولاد با تأثیرپذیری از رشد قیمت‌های جهانی و بسیاری از موارد مشابه را می‌توان از رخدادهای فعلی در بازار فولاد به شمار آورد. هم اکنون بازار داخلی با چهره‌ای مبهم رو به روست زیرا نگرانی از تداوم کاهش قیمت‌ها در کنار رشد قیمت‌های جهانی و احتمالاً افزایش قیمت شمش در بازارهای منطقه‌ای موجب شده تا نتوانیم برآورد دقیقی از این وضعیت داشته باشیم. این در حالی بود که رشد قیمت‌های اواخر هفته گذشته نیز به‌صورت جرقه‌ای سریع در بازار خودنمایی کرد اگرچه رشد نسبی قیمت‌های جهانی در کنار افزایش قیمت دلار و همچنین عقبگرد بازارهای داخلی، پتانسیل تغییر فاز قیمتی را فراهم کرده بود آن هم در وضعیتی که بازار مستعد رشد شتابان نرخ نبوده است.

هم اکنون ادامه آن روند پیشین در حال خودنمایی است یعنی ابهام در بازار و بیم و امید از فراز و فرود قیمت‌ها موجب شده تا حجم فعالیت بازار کاهش یابد که ساده ترین خروجی آن سرکوب شدن رشد قیمت‌هاست. در صورتی که افزایش قیمت دلار به این شیوه فعلی باز هم ادامه یابد بازار به مثابه فنر فشرده‌ای ایفای نقش می‌کند که مشخص نیست این بار چه زمانی توانمندی آن آزاد شده و رشد قیمت‌ها تا چه سطوحی تقویت شود.  موارد فوق را می‌توان یک نگرانی از آینده بازار به شمار آورد یعنی عدم نوسان قیمت‌ها با واقعیت‌های جهانی و حجم عرضه و تقاضای داخلی در نهایت بازار را باز هم وارد یک فاز ابهام کرده است اگرچه نوسان قیمت‌ها و عقب‌نشینی معامله‌گران در کنار تمایل به فروش در بستر بازار و از سوی کارخانجات تولیدی نهایتا چهره‌ای کاهشی را در این بازار تصویر کرده است اگرچه این وضعیت چندان هم به نفع بازار نیست. با توجه به تمامی این موارد باید به صراحت عنوان کرد که یک دوره زمانی توأم با ابهام در بازار فولاد ایجاد شده است آن هم در شرایطی که در این دوره‌های زمانی اغلب تحلیل‌ها غلط از آب در‌می‌آید و باید به دورنمای نرخ با ضریب خطای بالاتری توجه کرد. به نظر می‌رسد بازار تا ورود به یک فاز ثبات به زمان بیشتری نیاز داشته باشد و قطعا با شفاف‌تر شدن برخی از داده‌ها همچون نرخ ارز و قیمت‌های جهانی می‌توان تحلیل بهتری از دورنمای بازار داشت.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا