کوره پاتیلی شماره 7 فولاد مبارکه به بهره برداری رسید

کوره پاتیلی شماره 7 فولاد مبارکه به بهره برداری رسید

دنیای معدن - مدیر اجرای پروژه های آهن و فولادسازی فولاد مبارکه گفت: واحد کورۀ پاتیلی شماره 7 فولادمبارکه با هزینه بالغ بر 10.3 میلیون یورو و 7 میلیارد تومان در 2 بخش خارجی و داخلی راه اندازی و به بهره برداری رسید. مهرداد عبدالرحیم زاده افزود: به منظور بهره گیری از ظرفیت تولید ایجادشده در کوره های قوس الکتریکی، ریخته گری مداوم و دستیابی به 7.2 میلیون تن فولاد مذاب در فولاد مبارکه، این کوره احداث و پس از آزمایش های موفقیت آمیز به بهره برداری رسید. وی افزود: حـجم عمده خدمات ساخت و نصب بالغ بر هزار و 200 تن سازه و تجهیز فلزی، 7 هزار و 500 اینچ جوش لوله، 42 هزار و 500 متر انواع کابلکشی،4 هزار و 800 مترمکعب خاکبرداری، 2 هزار و 500 مترمکعب بتن ریزی و 190 تن میلگرد بوده است. رئیس اجرای پروژه های فولادسازی فولاد مبارکه نیز با تأکید بر اینکه وظیفه واحد کوره پاتیلی در فرایند تولید تختال، خالص سازی ذوب و آماده سازی آنالیز متالوژیکی ذوب براساس گرید ذوب موردنظر است، گفت: با اضافه شدن یک کوره پاتیلی به مجموع 6 کوره عملیات ثانویه قبلی در واحد فولادسازی، برنامه ریزی جهت آماده سازی آنالیز ذوب و انتقال آن به ریخته گری بهینه می شود و به طور متوسط در هر 24 ساعت امکان انجام عملیات ثانویه بر روی 15 ذوب را فراهم می آورد. محمدحسین خرمی افزود: علاوه بر این مزیت، زمان انتظار ذوب جهت عملیات ثانویه نیز کاهش پیدا می کند . وی با بیان اینکه این فرایند منجر به افزایش راندمان فولادسازی از نظر کمی و کیفی می شود و گام مهمی در راستای دستیابی به اهداف شرکت است ادامه داد: به لحاظ موقعیـت مکانی، این کوره در مرکز سالن فولادسازی قرار گرفته، ازاین رو با توجه به لزوم اجرای پروژه، بدون وارد آوردن هرگونه توقف به سایر خطوط تولید، فرایند ساخت و احداث این تجهیز با مشکلات خاص خود مواجه بود که با همکاری مدیریت و کارکنان بدون هیچ حادثه انسانی و تجهیزاتی انجام و به بهره برداری رسید. فولاد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی کشور و بزرگترین تولیدکننده فولاد تخت در خاورمیانه است. این مجتمع فولادی با سهم بیش از 50 درصدی در تولید فولاد کشور دارای ارزش فعلی 200 هزار میلیارد ریال است. شرکت فولاد مبارکه با داشتن حدود 12 میلیون تُن ظرفیت آهن اسفنجی بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان محسوب می شود.

مهرداد عبدالرحیم زاده افزود: به منظور بهره گیری از ظرفیت تولید ایجادشده در کوره های قوس الکتریکی، ریخته گری مداوم و دستیابی به 7.2 میلیون تن فولاد مذاب در فولاد مبارکه، این کوره احداث و پس از آزمایش های موفقیت آمیز به بهره برداری رسید.
وی افزود: حـجم عمده خدمات ساخت و نصب بالغ بر هزار و 200 تن سازه و تجهیز فلزی، 7 هزار و 500 اینچ جوش لوله، 42 هزار و 500 متر انواع کابلکشی،4 هزار و 800 مترمکعب خاکبرداری، 2 هزار و 500 مترمکعب بتن ریزی و 190 تن میلگرد بوده است.
رئیس اجرای پروژه های فولادسازی فولاد مبارکه نیز با تأکید بر اینکه وظیفه واحد کوره پاتیلی در فرایند تولید تختال، خالص سازی ذوب و آماده سازی آنالیز متالوژیکی ذوب براساس گرید ذوب موردنظر است، گفت: با اضافه شدن یک کوره پاتیلی به مجموع 6 کوره عملیات ثانویه قبلی در واحد فولادسازی، برنامه ریزی جهت آماده سازی آنالیز ذوب و انتقال آن به ریخته گری بهینه می شود و به طور متوسط در هر 24 ساعت امکان انجام عملیات ثانویه بر روی 15 ذوب را فراهم می آورد.
محمدحسین خرمی افزود: علاوه بر این مزیت، زمان انتظار ذوب جهت عملیات ثانویه نیز کاهش پیدا می کند .
وی با بیان اینکه این فرایند منجر به افزایش راندمان فولادسازی از نظر کمی و کیفی می شود و گام مهمی در راستای دستیابی به اهداف شرکت است ادامه داد: به لحاظ موقعیـت مکانی، این کوره در مرکز سالن فولادسازی قرار گرفته، ازاین رو با توجه به لزوم اجرای پروژه، بدون وارد آوردن هرگونه توقف به سایر خطوط تولید، فرایند ساخت و احداث این تجهیز با مشکلات خاص خود مواجه بود که با همکاری مدیریت و کارکنان بدون هیچ حادثه انسانی و تجهیزاتی انجام و به بهره برداری رسید.
فولاد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی کشور و بزرگترین تولیدکننده فولاد تخت در خاورمیانه است.
این مجتمع فولادی با سهم بیش از 50 درصدی در تولید فولاد کشور دارای ارزش فعلی 200 هزار میلیارد ریال است.
شرکت فولاد مبارکه با داشتن حدود 12 میلیون تُن ظرفیت آهن اسفنجی بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان محسوب می شود.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا