بازار ورق اوکراین در ترکیه

بازار ورق اوکراین در ترکیه

دنیای معدن -کارخانه متینوست اوکراین قیمت های دسامبر ورق خود را برای بازار ترکیه اعلام کرده است. خریدارها انتظار داشتند قیمت کاهش یابد ولی این عرضه کننده ورق گرم را ثابت نگه داشته و ورق سرد آن کمی بالا رفته است.    قیمت فعلی ورق گرم 285 دلار هر تن سی اف آر شده در حالی که قراردادهای اکتبر 283 تا 290 دلار بود. خریدارها معتقدند می توانند قراردادهای جدید را در 270 تا 275 دلار هر تن سی اف آر نهایی کنند.  قیمت جدید ورق سرد نیز از 345 تا 350 دلار به 350 دلار هر تن سی اف آر رسیده است.       

قیمت فعلی ورق گرم 285 دلار هر تن سی اف آر شده در حالی که قراردادهای اکتبر 283 تا 290 دلار بود. خریدارها معتقدند می توانند قراردادهای جدید را در 270 تا 275 دلار هر تن سی اف آر نهایی کنند.

 قیمت جدید ورق سرد نیز از 345 تا 350 دلار به 350 دلار هر تن سی اف آر رسیده است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا