نگاهی بر عملکرد شش ماهه سیمان بجنورد

انتشار صورت های مالی شش ماهه داروسازی تهران شیمی

انتشار صورت های مالی شش ماهه داروسازی تهران شیمی

شرکت داروسازی تهران شیمی در دوره شش ماهه نخست سال مالی 96 مبلغ یک هزار و 436 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 34 درصد کاهش داشته است.

شرکت داروسازی تهران شیمی اطلاعات و صورت‌های مالی دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 148 میلیارد و 500 میلیون ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت داروسازی تهران شیمی با انتشار صورت های مالی شش ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 213 میلیارد و 179 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و 436 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 34 درصد کاهش داشت.

گفتنی است این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ دو هزار و 190 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ یک هزار و 173 میلیارد و 159 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا