بازار ورق چین در چه حال است

بازار ورق چین در چه حال است

دنیای معدن -قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین در ثبات است. تقاضای نقدی کاهش داشته ولی در بازارهای فیوچرز قیمت بالا رفت. قیمت در نقاط شرقی این کشور 613 تا 619 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شده که 1.5 دلار هر تن رشد داشت. در نقاط شمالی نیز در 609 تا 613 دلار در ثبات بود. محدودیت تمایل به خرید قیمت ها را در بازار نقدی ورق گرم چین از رشد چشمگیر دور نگه داشته است. قیمت پیشنهادی ورق گرم صادراتی چین هم 544.5 دلار هر تن فوب است که 1.04 دلار هر تن افت داشته است. شاید برخی کارخانه ها 540 دلار هر تن فوب را نیز بپذیرند ولی این قیمت مورد قبول تجار نیست.

قیمت در نقاط شرقی این کشور 613 تا 619 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شده که 1.5 دلار هر تن رشد داشت. در نقاط شمالی نیز در 609 تا 613 دلار در ثبات بود.

محدودیت تمایل به خرید قیمت ها را در بازار نقدی ورق گرم چین از رشد چشمگیر دور نگه داشته است. قیمت پیشنهادی ورق گرم صادراتی چین هم 544.5 دلار هر تن فوب است که 1.04 دلار هر تن افت داشته است. شاید برخی کارخانه ها 540 دلار هر تن فوب را نیز بپذیرند ولی این قیمت مورد قبول تجار نیست.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا