سکان هدایت ستاد فولاد در دستان شریعتمداری

سکان هدایت ستاد فولاد در دستان شریعتمداری

دنیای معدن - تشکیل ستاد فولاد به ریاست محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت را باید برای این صنعت و فعالان آن و همچنین دیگر حلقه‌های این زنجیره به فال نیک گرفت. زنجیره‌ای که تکمیل می‌شود تا تولید ۵۵میلیون تن فولاد را محقق سازد. حال سکان هدایت این ستاد در دستان شریعتمداری است تا اجزای این زنجیره را در کنار یکدیگر چیده و توازن را در آن برقرار کند. در واقع ستادی تشکیل میشود تا فولادی با ارزش افزوده بسیار در کنار تامین نیاز داخلی، راهی بازارهای صادراتی شود. بدون شک تحقق زنجیره ارزش در صنعت فولاد علاوه بر تحقق هدف تولید ۵۵ میلیون تن در افق ۱۴۰۴ و افزایش صادرات با ایجاد ارزآوری برای کشور، دستاورد مهم دیگر یعنی اشتغالزایی را به همراه خواهد داشت. در این میان نگاه جامع وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند تحولاتی را در این زنجیره ایجاد کند؛ نگاهی که میتواند بر صادرات تاثیرگذار باشد، اما نباید از این موضوع غافل ماند که نخستین و مهمترین نکته، تامین نیاز داخلی است. باید نیاز تمامی حلقهها تامین شود البته تولید محصولات در طول زنجیره باید با نگاهی صادراتمحور انجام شود تا در صورت مازاد تولید، بازار صادراتی جایگزین بازار داخلی در میانهراه شود. امروز باید منتظر ماند تا نخستین جلسه ستاد ارزش افزوده فولاد با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شود و مسائل و مبانی موجود در این باره به بحث و بررسی گذاشته شود. تمامی تصمیماتی که از دل این ستاد بیروناید به سود فعالان بالادستی و پاییندستی و در یک کلام به سود کشور خواهد بود. بیشترین استفاده از توان داخلی که بخشی از آن به معدن و صنایع معدنی باز میگردد در ارتقای قدرت ایران در منطقه تاثیر فراوانی خواهد داشت در حالی که برخی از کشورها از جمله عربستان و امریکا از افزایش قدرت ایران در منطقه هراس داشته و سعی دارند با استفاده از هر موضوعی مانع از آن شوند. این مسائل تاکید بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را که شعار سال ۹۶ بود بیشتر خواهد کرد. با نگاهی به تحولات سیاسی در جهان و منطقه، متوجه اهمیت توسعه صنایع داخلی کشور میشویم و تکمیل زنجیرههای ارزش، رنگی دیگر به خود میگیرند. قدرت در صنایع داخلی، منجر به مقاومت ایران در شرایط مختلف خواهد شد. هیچگاه این موضوع فراموش نمیشود که ایران در دوران تحریم توانست دانشهای مختلف را بومیسازی و در برابر فشارهای اقتصادیسیاسی مقاومت کند. این مقاومت بود که باعث شد با اجرایی شدن برجام و توافق ۵+۱، گروههای اقتصادی بسیاری راهی ایران شده و خواستار همکاریهای دو یا چند جانبه شوند. اگر بخواهیم از این موضوع حرف بزنیم، بدون شک نیاز است صفحهها درباره آن بنویسیم. پس به موضوع نخست یعنی فولاد و توسعه زنجیره ارزش آن برمیگردیم. امروز باید تمامی اجزای این زنجیره احساس کنند تنها برای یک هدف در حرکت هستند و آن چیزی جز رشد اقتصادی نیست. درست است که بخش عمدهای از اجزای این زنجیره، فعالانی از بخش خصوصی دارد که نگاهی اقتصادیتر به شرکتهای دولتی داشته و سود اقتصادی در اولویت آنها قرار دارد اما باید فعالان این بخش بدانند که رشد اقتصادی نیز اتفاقات خوبی برای آنها رقم خواهد زد. شاید نکتهای که باید به آن تاکید داشت تعامل هرچه بیشتر اجزای زنجیره فولاد است. تمامی حلقههای این زنجیره باید خود را به هم وابسته بدانند زیرا همبستگی میان آنها توسعه صنعت فولاد را رقم میزند. امروز باید حضور شریعتمداری به عنوان رئیس ستاد ارزش افزوده فولاد را اتفاقی خوب دانست، زیرا تمامی فعالان این زنجیره را از بالادست تا پاییندست، پشت یک میز جمع کرده و نقشهراه طرح جامع فولاد را بهدست آنها میدهد تا در آینده نزدیک شاهد تحقق اهداف چشمانداز ۱۴۰۴ باشیم.

حال سکان هدایت این ستاد در دستان شریعتمداری است تا اجزای این زنجیره را در کنار یکدیگر چیده و توازن را در آن برقرار کند. در واقع ستادی تشکیل می‌شود تا فولادی با ارزش افزوده بسیار در کنار تامین نیاز داخلی، راهی بازارهای صادراتی شود. بدون شک تحقق زنجیره ارزش در صنعت فولاد علاوه بر تحقق هدف تولید ۵۵ میلیون تن در افق ۱۴۰۴ و افزایش صادرات با ایجاد ارزآوری برای کشور، دستاورد مهم دیگر یعنی اشتغالزایی را به همراه خواهد داشت. در این میان نگاه جامع وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند تحولاتی را در این زنجیره ایجاد کند؛ نگاهی که می‌تواند بر صادرات تاثیرگذار باشد، اما نباید از این موضوع غافل ماند که نخستین و مهم‌ترین نکته، تامین نیاز داخلی است. باید نیاز تمامی حلقه‌ها تامین شود البته تولید محصولات در طول زنجیره باید با نگاهی صادرات‌محور انجام شود تا در صورت مازاد تولید، بازار صادراتی جایگزین بازار داخلی در میانه‌راه شود. امروز باید منتظر ماند تا نخستین جلسه ستاد ارزش افزوده فولاد با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شود و مسائل و مبانی موجود در این باره به بحث و بررسی گذاشته شود. تمامی تصمیماتی که از دل این ستاد بیرون‌اید به سود فعالان بالادستی و پایین‌دستی و در یک کلام به سود کشور خواهد بود. بیشترین استفاده از توان داخلی که بخشی از آن به معدن و صنایع معدنی باز می‌گردد در ارتقای قدرت ایران در منطقه تاثیر فراوانی خواهد داشت در حالی که برخی از کشورها از جمله عربستان و امریکا از افزایش قدرت ایران در منطقه هراس داشته و سعی دارند با استفاده از هر موضوعی مانع از آن شوند. این مسائل تاکید بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را که شعار سال ۹۶ بود بیشتر خواهد کرد. با نگاهی به تحولات سیاسی در جهان و منطقه، متوجه اهمیت توسعه صنایع داخلی کشور می‌شویم و تکمیل زنجیره‌های ارزش، رنگی دیگر به خود می‌گیرند. قدرت در صنایع داخلی، منجر به مقاومت ایران در شرایط مختلف خواهد شد. هیچگاه این موضوع فراموش نمی‌شود که ایران در دوران تحریم توانست دانش‌های مختلف را بومی‌سازی و در برابر فشارهای اقتصادی–سیاسی مقاومت کند. این مقاومت بود که باعث شد با اجرایی شدن برجام و توافق ۵+۱، گروه‌های اقتصادی بسیاری راهی ایران شده و خواستار همکاری‌های دو یا چند جانبه شوند. اگر بخواهیم از این موضوع حرف بزنیم، بدون شک نیاز است صفحه‌ها درباره آن بنویسیم. پس به موضوع نخست یعنی فولاد و توسعه زنجیره ارزش آن برمی‌گردیم. امروز باید تمامی اجزای این زنجیره احساس کنند تنها برای یک هدف در حرکت هستند و آن چیزی جز رشد اقتصادی نیست. درست است که بخش عمده‌ای از اجزای این زنجیره، فعالانی از بخش خصوصی دارد که نگاهی اقتصادی‌تر به شرکت‌های دولتی داشته و سود اقتصادی در اولویت آنها قرار دارد اما باید فعالان این بخش بدانند که رشد اقتصادی نیز اتفاقات خوبی برای آنها رقم خواهد زد. شاید نکته‌ای که باید به آن تاکید داشت تعامل هرچه بیشتر اجزای زنجیره فولاد است. تمامی حلقه‌های این زنجیره باید خود را به هم وابسته بدانند زیرا همبستگی میان آنها توسعه صنعت فولاد را رقم می‌زند. امروز باید حضور شریعتمداری به عنوان رئیس ستاد ارزش افزوده فولاد را اتفاقی خوب دانست، زیرا تمامی فعالان این زنجیره را از بالادست تا پایین‌دست، پشت یک میز جمع کرده و نقشه‌راه طرح جامع فولاد را به‌دست آنها می‌دهد تا در آینده نزدیک شاهد تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ باشیم.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا