عرضه سهام گهرزمین در بورس از سال آینده

عرضه سهام گهرزمین در بورس از سال آینده

دنیای معدن -قائم‌مقام شرکت گهرزمین از عرضه سهام این شرکت در بورس در سال آینده گفت. وی همچنین به نکاتی درباره همکاری این شرکت با شرکت اتوتک آلمان اشاره کرد و هر گونه خام‌فروشی از سوی گهرزمین را رد کرد. غلامحسین رحیمیان در حاشیه بیستوسومین نمایشگاه مطبوعات در گفتوگو با صمت از همکاری خود با اتوتک گفت و در این باره توضیح داد: گهرزمین برای ساخت یک خط گندلهسازی با شرکت اتوتک قراردادی امضا کرده است. این قرارداد در ابتدای سال ۱۳۹۳ منعقد شد و ارزش آن حدود ۲۶۰ میلیارد تومان است. وی افزود: این خط تولید در سایت گوهرزمین در ۵۵ کیلومتری شهرستان سیرجان قرار دارد و ظرفیت آن سالانه حدود ۵ میلیون تن گندله است. این قرارداد برای یک بازه زمانی ۴۴ ماهه منعقد شده و از ابتدای سال ۱۳۹۸ راهاندازی میشود. وی تصریح کرد: گهرزمین هماکنون در حال انجام مجموعهای از کارهای مربوط به بهینهسازی و افزایش ظرفیت کارخانه و معدن و همچنین شیرین کردن آب معدن است. آبی که در عملیات بهرهبرداری از معدن بهدست میآید، به علت TDS (سختی) بالا قابل مصرف نیست. درباره شیرین کردن آب معدن با شرکتهای داخلی و خارجی در حال مذاکره هستیم که یکی از شرکتهای خارجی، اتوتک آلمان است. رحیمیان در پاسخ به پرسشی درباره میزان عرضهای که گهرزمین به شکل خامفروشی دارد، گفت: همه صادرات ما کنسانتره است، در واقع به هیچ وجه امکان صادرات به صورت خام وجود ندارد مگر اینکه محصول سنگ آهن دانهبندی شود و عیار آن ارتقا یابد، ولی امکان صادرات کلوخه در کل ممکن نیست و گهرزمین نیز تاکنون سنگ آهن دانهبندی صادر نکرده است. قائممقام شرکت گهرزمین ادامه داد: برنامه ما استخراج ۱۵ میلیون تن سنگ آهن در سال است و برای دستیابی به این هدف باید ۷۵ میلیون تن باطلهبرداری در سال انجام دهیم تا بتوانیم به این حجم از استخراج سنگ آهن برسیم. ما همچنین تصمیم داریم در آینده نزدیک این حجم را به ۱۸ میلیون تن سنگ آهن در سال افزایش دهیم. در این صورت سالانه ۱۰۸ میلیون تن عملیات معدنکاری خواهیم داشت. او درباره مقاصد صادراتی گهرزمین اظهار کرد: صادرات ما اکنون تنها به صورت کنسانتره و به کشور چین است و البته به شرکتهای فولادساز داخلی مانند فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان هم محصول خود را عرضه میکنیم. در صادرات نیز کالا را به مزایده میگذاریم. شرکتهای فعال در این زمینه، کنسانتره را از ما میخرند بنابراین ما صادرکننده اصلی نیستیم هر چند محصول با عنوان محصول شرکت گهرزمین صادر میشود. در واقع یک شرکت چینی و یک شرکت ایرانی در همکاری با یکدیگر محصول گهرزمین را میخرند، زیرا شرکتهای خارجی امکان باز کردن حساب در بانکهای کشور را ندارند، بنابراین از یک شرکت ایرانی به عنوان شریک استفاده میکنند. رحیمیان درباره عرضه سهام گهرزمین در بورس گفت: قرار است در سال آینده سهام گهرزمین در فرابورس و پس از آن در بورس عرضه شود. سهامداران نیز تمایل دارند ما در بورس ورود پیدا کنیم و گهرزمین نیز در زمان یادشده شرایط عرضه سهام را در بورس پیدا و سهام خود را عرضه خواهد کرد.

غلامحسین رحیمیان در حاشیه بیست‌وسومین نمایشگاه مطبوعات در گفت‌وگو با صمت از همکاری خود با اتوتک گفت و در این باره توضیح داد: گهرزمین برای ساخت یک خط گندله‌سازی با شرکت اتوتک قراردادی امضا کرده است. این قرارداد در ابتدای سال ۱۳۹۳ منعقد شد و ارزش آن حدود ۲۶۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: این خط تولید در سایت گوهرزمین در ۵۵ کیلومتری شهرستان سیرجان قرار دارد و ظرفیت آن سالانه حدود ۵ میلیون تن گندله است. این قرارداد برای یک بازه زمانی ۴۴ ماهه منعقد شده و از ابتدای سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی می‌شود. وی تصریح کرد: گهرزمین هم‌اکنون در حال انجام مجموعه‌ای از کارهای مربوط به بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت کارخانه و معدن و همچنین شیرین کردن آب معدن است.
آبی که در عملیات بهره‌برداری از معدن به‌دست می‌آید، به علت TDS (سختی) بالا قابل مصرف نیست. درباره شیرین کردن آب معدن با شرکت‌های داخلی و خارجی در حال مذاکره هستیم که یکی از شرکت‌های خارجی، اتوتک آلمان است.
رحیمیان در پاسخ به پرسشی درباره میزان عرضه‌ای که گهرزمین به شکل خام‌فروشی دارد، گفت: همه صادرات ما کنسانتره است، در واقع به هیچ وجه امکان صادرات به صورت خام وجود ندارد مگر اینکه محصول سنگ آهن دانه‌بندی شود و عیار آن ارتقا یابد، ولی امکان صادرات کلوخه در کل ممکن نیست و گهرزمین نیز تاکنون سنگ آهن دانه‌بندی صادر نکرده است. قائم‌مقام شرکت گهرزمین ادامه داد: برنامه ما استخراج ۱۵ میلیون تن سنگ آهن در سال است و برای دستیابی به این هدف باید ۷۵ میلیون تن باطله‌برداری در سال انجام دهیم تا بتوانیم به این حجم از استخراج سنگ آهن برسیم. ما همچنین تصمیم داریم در آینده نزدیک این حجم را به ۱۸ میلیون تن سنگ آهن در سال افزایش دهیم. در این صورت سالانه ۱۰۸ میلیون تن عملیات معدنکاری خواهیم داشت. او درباره مقاصد صادراتی گهرزمین اظهار کرد: صادرات ما اکنون تنها به صورت کنسانتره و به کشور چین است و البته به شرکت‌های فولادساز داخلی مانند فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان هم محصول خود را عرضه
می‌کنیم.
در صادرات نیز کالا را به مزایده می‌گذاریم. شرکت‌های فعال در این زمینه، کنسانتره را از ما می‌خرند بنابراین ما صادرکننده اصلی نیستیم هر چند محصول با عنوان محصول شرکت گهرزمین صادر می‌شود.
 در واقع یک شرکت چینی و یک شرکت ایرانی در همکاری با یکدیگر محصول گهرزمین را می‌خرند، زیرا شرکت‌های خارجی امکان باز کردن حساب در بانک‌های کشور را ندارند، بنابراین از یک شرکت ایرانی به عنوان شریک استفاده می‌کنند.
رحیمیان درباره عرضه سهام گهرزمین در بورس گفت: قرار است در سال آینده سهام گهرزمین در فرابورس و پس از آن در بورس عرضه شود.
سهامداران نیز تمایل دارند ما در بورس ورود پیدا کنیم و گهرزمین نیز در زمان یادشده شرایط عرضه سهام را در بورس پیدا و سهام خود را عرضه خواهد کرد.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا