بازار ورق چین در چه حال است؟

بازار ورق چین در چه حال است؟

دنیای معدن -هنوز تقاضای ورق گرم در چین پس از تعطیلات آن بهتر نشده از این رو قیمت های صادراتی افت داشته است.

متوسط قیمت ورق گرم صادراتی حمل نوامبر و دسامبر 10 تا 25 دلار هر تن  ارزان تر شده 550 تا 560 دلار هر تن فوب شده است. کارخانه ها قیمت های صادراتی را نسبت به قبل از تعطیلات پایین آورده اند و احتمالا حاضر خواهند شد تخفیف بیشتر هم بدهند. ویتنامی ها در 540 تا 550 دلار هر تن فوب درخواست خرید داده اند.

در بازار داخلی نیز ورق گرم 16 تا 18 دلار هر تن افت داشته است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا