بازار میلگرد و بیلت امارات در سکوت

بازار میلگرد و بیلت امارات در سکوت

دنیای معدن - قیمت بیلت و میلگرد وارداتی در امارات این هفته نزولی بوده است و تقاضای وارداتی بسیار ناچیز است.

میلگرد ترکیه 525 تا 530 دلار هر تن سی اف آر ثبت شده ولی معامله ای نهایی نگردید.

متوسط قیمت هفتگی بیلت وارداتی نیز 525 تا 530 دلار هر تن سی اف آر و در ثبات بوده است. بیلت در 490 دلار هر تن سی اف آر هم پیشنهاد شده ولی خریداری نداشته است.

در بازار داخلی میلگرد امارات نیز پیشنهاد قیمت جدید شنیده نشده و قیمت بازار در 595 تا 600 دلار هر تن درب کارخانه ثابت مانده است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا