ذوب‌آهن اصفهان به‌دنبال کاهش هزینه‌ها و بدهی‌ها

ذوب‌آهن اصفهان به‌دنبال کاهش هزینه‌ها و بدهی‌ها

دنیای معدن -شرکت ذوب‌آهن اصفهان به‌عنوان مادر فولاد ایران درمدت چند سال گذشته به‌واسطه برخی مسائل همچون افزایش نیروی انسانی و تغییر مدیریت و... دچار چالش‌هایی شد که این شرکت سودده را به سمت افزایش بدهی و مشکلات مالی سوق داد. شرکتی که کیفیت محصولات آن در خاورمیانه بینظیر تلقی میشود و صادرات آن نیز تا آنسوی مرزهای این قاره کهن نیز خریدار داشته و دارد. از اینرو واگذاری تولید ریل ملی به این شرکت قدیمی یکی از راهکارهایی بهشمار میرفت تا بتوان این شرکت را از چالشهای پیشرو رهانید. با توجه به شرایط شرکت ذوبآهن اصفهان یکی از اولویتهای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم بر این امر متمرکز شد تا با نخستین سفر خود پس از معارفه به کارخانه ذوبآهن اصفهان بر حل مشکلات این کارخانه قدیمی در زمینه فولاد تاکید داشته باشد. شریعتمداری در حاشیه بازدید از خطوط تولیدی این کارخانه اعلام کرد که نبود توازن در صنعت فولاد کشور و ذوبآهن اصفهان موجب شده این کارخانه با مشکلات زیادی روبهرو شود اما قصد داریم با برگزاری جلسه مشترک با راهآهن مشکل نخریدن این محصول را حل کنیم. مدیرعامل شرکت ذوبآهن اصفهان درباره دستاوردهای بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از این کارخانه ابراز کرد: حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ذوبآهن اصفهان پس از معارفه نشان از هوشمندی ایشان در توجه به مادر صنعت ایران و همینطور ارائه دیدگاه ایشان مبتنی بر تلاش در جهت حل مشکلات بهصورت ریشهای دارد. ذوبآهن اصفهان پایهگذار صنعت ایران است و وزیر نیز با حضور و دستورات صریح خود نشان داد که باید صنعت و مشکلات آن با مطالعه جدی و ریشهیابی مشکلات بهسوی اصلاح هدایت شود. به گزارش بورسنیوز، احمد صادقی افزود: بهطور قطع حضور وزیر بلافاصله بعد از آیین معارفه ایشان در ذوبآهن نشان از اهمیت این شرکت دارد و بهطور یقین در صورت برنامهریزی میتوان در رفع مشکلات شرکت با حمایت وزیر سرعت بالاتری را تجربه کرد. حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت باعث دلگرمی کارکنان این شرکت و نگاه جدیتر مسئولان در جهت حل مشکلات شرکت خواهد بود. بهنظر میرسد این حضور به منزله اعلام حمایت بود و باید حداکثر استفاده از این رویداد در اسرعوقت عملیاتی شود. برنامههای کاهش بدهی و هزینه این مقام مسئول در برابر این پرسش که برنامههای شرکت برای کاهش بدهیهای مالیاتی به سازمان امور مالیاتی و همچنین کاهش هزینهها چیست، اظهار کرد: با توجه به نرخ تمامشده بالای شمش تولیدی و بهمنظور اصلاح بهای تمامشده محصولات کارخانه نسبت به کاهش مصرف چدن مذاب کنورتورها برنامهریزی شده که در این راستا یکی از مهمترین طرحها، در کنورتور انجام شده که در آن ضریب HMR در بخش فولادسازی از ۸۹ درصد در ابتدای سال ۹۴ به ۸۰درصد کاهش یافته که این یکی از راههای برونرفت از مشکل بالا بودن نرخ تمامشده است.وی افزود: یکی دیگر از راهبردهای شرکت کاهش مصرف کک در کوره بلند است. بدینمنظور تدابیری ازجمله توقف کوره بلند شماره۱، کنترل کیفیت کک خریداری، استفاده از کک ریزه در شارژ کوره بلند، تغییر سرند کک و بهبود روش انباشت و ارسال کک منجر به کاهش ۴۸ کیلوگرم بر تن مصرف کک و کاهش هزینههای تولید به میزان ۸۵۶ میلیارد ریال در سال میشود.مدیرعامل ذوب آهن اضافه کرد: پروژه تزریق پودر زغال PCI به کورهبلندها بهمنظور کاهش ۱۵۰کیلوگرم بر تن مصرف کک نیز از دیگر طرحهای مرتبط با کاهش بهای تمامشده است که پیشرفت این طرح تاکنون براساس برنامه بوده و از اواخر سال ۹۶ راهاندازی میشود. اجرای این طرح منجر به ایجاد ارزشافزوده به میزان ۲۲۴۰میلیارد ریال در سال میشود. صادقی افزود: اجرای خط اکسیژن بهصورت تزریق مستقیم به کوره بلندها برای نخستینبار در دنیا رخ داد که منجر به کاهش مصرف گاز طبیعی تا حد ۱۲۰مترمکعب میشود و در بهینهسازی هزینه تولید در شرکت موثر است.وی درباره برنامههای شرکت مبنی بر کاهش هزینههای مالی ابراز کرد: بهمنظور کاهش هزینههای مالی نیز اقدامهای بسیاری خوبی شده است. بروزرسانی ۲۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در بانک صادرات و ۲۱۷۶ میلیارد ریال بانک رفاه و کاهش نرخ تسهیلات از ۲۴ به ۱۸درصد و استمهال بدهی نزد بانک اقتصاد نوین به مبلغ ۳۳۸۷ میلیارد ریال و مبلغ ۳۰ میلیون یوآن چین، تجدید تسهیلات ۷۸۰ میلیارد ریالی نزد بانک پاسارگاد و استفاده از تسهیلات سلف موازی به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال در دو مرحله از مهمترین اقدامات عملی در زمینه کاهش هزینههای مالی است. افزایش سرمایه در دستورکار وی با اشاره به برنامه افزایش سرمایه شرکت تصریح کرد: شرکت ذوبآهن پس از قطعی کردن تهاتر پیشرو به میزان ۷۶۰میلیارد تومان از این محل بهدنبال افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی است تا با اجرای این افزایش سرمایه از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده و ساختار سرمایه شرکت به منظور دریافت تسهیلات مالی به شکل مناسبی ترمیم شود. بینیازی ذوب به الکترود مشکل بیشتر فولادسازان داخلی کمبود و گرانشدن الکترود گرافیتی است. مدیرعامل ذوبآهن اصفهان درباره نیاز ذوبآهن اصفهان به الکترود عنوان کرد: لازم به توضیح است که احیای مستقیم و کوره بلند دو روش معمول تولید فولاد در دنیا هستند. تولید فولاد در ذوبآهن اصفهان به روش کورهبلند است که نیاز چندانی به الکترود ندارد (تنها بهصورت محدود در کورههای LF فولادسازی ذوبآهن استفاده میشود) اما بهدلیل اینکه در این روش از کک بهعنوان سوخت اصلی کورهبلند استفاده میشود، هزینه انرژی در این روش حدود ۳ برابر روش احیای مستقیم است که البته این امر تنها مختص به ایران است. درحالیکه در روش احیای مستقیم از حاملهای انرژی همچون گاز بهره گرفته میشود که در ایران از یارانه دولتی برخوردار است. این در حالی است که در کل دنیا از یکمیلیارد و ۶۰۰میلیون تن تولید فولاد در سال۷۰درصد آن به روش کورهبلند است که هزینه تولید برخلاف ایران، کمتر از احیای مستقیم است و این تفاوت بهدلیل قیمتهای جهانی هر دو انرژی (گاز و کک) است.وی تصریح کرد: درواقع لازم است دولت برای رقابت منطقی فولادسازان کشور، هزینه انرژی آنها را برابر کند و با توجه به پرداخت یارانه انرژی در روشهای کوره قوس، باید ذوبآهن اصفهان نیز بتواند با بهرهمندی از این حق و در یک رقابت منطقی، محصولات خود را عرضه کند. در مجموع به دلایلی که گفته شد افزایش نرخ الکترود مزیت چندانی برای ذوبآهن محسوب نمیشود. ضمن اینکه شرکتهای بزرگ فولادی کشور که از روش قوس الکتریکی استفاده میکنند، بهدلیل تفاوت نوع محصول نهایی با ذوبآهن اصفهان، رقیب این شرکت محسوب نمیشوند. ریل هم وارد مدار تولید شد درباره تولید ریل در شرکت ذوبآهن اصفهان مدیرعامل ذوبآهن اصفهان چندی پیش اظهار کرد: ریل ملی در حال تولید است و سرمایهگذاران از تولید ریل در ذوب آهن نیز بازدید کردند.صادقی در پاسخ به این پرسش که ظرفیت تولید ریل به چه میزان است و آیا برنامه صادراتی در برنامه خود دارید، گفت: ظرفیت اسمی تولید ریل به ۴۰۰ هزار تن ریل در سال میرسد. درباره صادرات نیز در آینده به فکر صادرات هستیم، اما در کل تولید ریل کار سختی است و برنامه صادراتی آن بهسادگی امکانپذیر نیست.

شرکتی که کیفیت محصولات آن در خاورمیانه بی‌نظیر تلقی می‌شود و صادرات آن نیز تا آن‌سوی مرزهای این قاره کهن نیز خریدار داشته و دارد. از این‌رو واگذاری تولید ریل ملی به این شرکت قدیمی یکی از راهکارهایی به‌شمار می‌رفت تا بتوان این شرکت را از چالش‌های پیش‌رو رهانید. با توجه به شرایط شرکت ذوب‌آهن اصفهان یکی از اولویت‌های محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم بر این امر متمرکز شد تا با نخستین سفر خود پس از معارفه به کارخانه ذوب‌آهن اصفهان بر حل مشکلات این کارخانه قدیمی در زمینه فولاد تاکید داشته باشد. شریعتمداری در حاشیه بازدید از خطوط تولیدی این کارخانه اعلام کرد که نبود توازن در صنعت فولاد کشور و ذوب‌آهن اصفهان موجب شده این کارخانه با مشکلات زیادی روبه‌رو شود اما قصد داریم با برگزاری جلسه مشترک با راه‌آهن مشکل نخریدن این محصول را حل کنیم. مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان درباره دستاوردهای بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از این کارخانه ابراز کرد: حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ذوب‌آهن اصفهان پس از معارفه نشان از هوشمندی ایشان در توجه به مادر صنعت ایران و همین‌طور ارائه دیدگاه ایشان مبتنی بر تلاش در جهت حل مشکلات به‌صورت ریشه‌ای دارد. ذوب‌آهن اصفهان پایه‌گذار صنعت ایران است و وزیر نیز با حضور و دستورات صریح خود نشان داد که باید صنعت و مشکلات آن با مطالعه جدی و ریشه‌یابی مشکلات به‌سوی اصلاح هدایت شود. به گزارش بورس‌نیوز، احمد صادقی افزود: به‌طور قطع حضور وزیر بلافاصله بعد از آیین معارفه ایشان در ذوب‌آهن نشان از اهمیت این شرکت دارد و به‌طور یقین در صورت برنامه‌ریزی می‌توان در رفع مشکلات شرکت با حمایت وزیر سرعت بالاتری را تجربه کرد. حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت باعث دلگرمی کارکنان این شرکت و نگاه جدی‌تر مسئولان در جهت حل مشکلات شرکت خواهد بود. به‌نظر می‌رسد این حضور به منزله اعلام حمایت بود و باید حداکثر استفاده از این رویداد در اسرع‌وقت عملیاتی شود.


برنامه‌های کاهش بدهی و هزینه
این مقام مسئول در برابر این پرسش که برنامه‌های شرکت برای کاهش بدهی‌های مالیاتی به سازمان امور مالیاتی و همچنین کاهش هزینه‌ها چیست، اظهار کرد: با توجه به نرخ تمام‌شده بالای شمش تولیدی و به‌منظور اصلاح بهای تمام‌شده محصولات کارخانه نسبت به کاهش مصرف چدن مذاب کنورتورها برنامه‌ریزی شده که در این راستا یکی از مهم‌ترین طرح‌ها، در کنورتور انجام شده که در آن ضریب HMR در بخش فولادسازی از ۸۹ درصد در ابتدای سال ۹۴ به ۸۰درصد کاهش یافته که این یکی از راه‌های برون‌رفت از مشکل بالا بودن نرخ تمام‌شده است.وی افزود: یکی دیگر از راهبردهای شرکت کاهش مصرف کک در کوره بلند است. بدین‌منظور تدابیری ازجمله توقف کوره بلند شماره۱، کنترل کیفیت کک خریداری، استفاده از کک ریزه در شارژ کوره بلند، تغییر سرند کک و بهبود روش انباشت و ارسال کک منجر به کاهش ۴۸ کیلوگرم بر تن مصرف کک و کاهش هزینه‌های تولید به میزان ۸۵۶ میلیارد ریال در سال می‌شود.مدیرعامل ذوب آهن اضافه کرد: پروژه تزریق پودر زغال PCI به کوره‌بلندها به‌منظور کاهش ۱۵۰کیلوگرم بر تن مصرف کک نیز از دیگر طرح‌های مرتبط با کاهش بهای تمام‌شده است که پیشرفت این طرح تاکنون براساس برنامه بوده و از اواخر سال ۹۶ راه‌اندازی می‌شود. اجرای این طرح منجر به ایجاد ارزش‌افزوده به میزان ۲۲۴۰میلیارد ریال در سال می‌شود. صادقی افزود: اجرای خط اکسیژن به‌صورت تزریق مستقیم به کوره بلندها برای نخستین‌بار در دنیا رخ داد که منجر به کاهش مصرف گاز طبیعی تا حد ۱۲۰مترمکعب می‌شود و در بهینه‌سازی هزینه تولید در شرکت موثر است.وی درباره برنامه‌های شرکت مبنی بر کاهش هزینه‌های مالی ابراز کرد: به‌منظور کاهش هزینه‌های مالی نیز اقدام‌های بسیاری خوبی شده است. بروزرسانی ۲۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در بانک صادرات و ۲۱۷۶ میلیارد ریال بانک رفاه و کاهش نرخ تسهیلات از ۲۴ به ۱۸درصد و استمهال بدهی نزد بانک اقتصاد نوین به مبلغ ۳۳۸۷ میلیارد ریال و مبلغ ۳۰ میلیون یوآن چین، تجدید تسهیلات ۷۸۰ میلیارد ریالی نزد بانک پاسارگاد و استفاده از تسهیلات سلف موازی به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال در دو مرحله از مهم‌ترین اقدامات عملی در زمینه کاهش هزینه‌های مالی است.


افزایش سرمایه در دستورکار
وی با اشاره به برنامه افزایش سرمایه شرکت تصریح کرد: شرکت ذوب‌آهن پس از قطعی کردن تهاتر پیش‌رو به میزان ۷۶۰میلیارد تومان از این محل به‌دنبال افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی است تا با اجرای این افزایش سرمایه از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده و ساختار سرمایه شرکت به منظور دریافت تسهیلات مالی به شکل مناسبی ترمیم شود. بی‌نیازی ذوب به الکترود مشکل بیشتر فولادسازان داخلی کمبود و گران‌شدن الکترود گرافیتی است. مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان درباره نیاز ذوب‌آهن اصفهان به الکترود عنوان کرد: لازم به توضیح است که احیای مستقیم و کوره بلند دو روش معمول تولید فولاد در دنیا هستند. تولید فولاد در ذوب‌آهن اصفهان به روش کوره‌بلند است که نیاز چندانی به الکترود ندارد (تنها به‌صورت محدود در کوره‌های LF فولادسازی ذوب‌آهن استفاده می‌شود)‌ اما به‌دلیل اینکه در این روش از کک به‌عنوان سوخت اصلی کوره‌بلند استفاده می‌شود، هزینه انرژی در این روش حدود ۳ برابر روش احیای مستقیم است که البته این امر تنها مختص به ایران است. درحالی‌که در روش احیای مستقیم از حامل‌های انرژی همچون گاز بهره گرفته می‌شود که در ایران از یارانه دولتی برخوردار است. این در حالی است که در کل دنیا از یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون تن تولید فولاد در سال۷۰درصد آن به روش کوره‌بلند است که هزینه تولید برخلاف ایران، کمتر از احیای مستقیم است و این تفاوت به‌دلیل قیمت‌های جهانی هر دو انرژی (گاز و کک) است.وی تصریح کرد: درواقع لازم است دولت برای رقابت منطقی فولادسازان کشور، هزینه انرژی آنها را برابر کند و با توجه به پرداخت یارانه انرژی در روش‌های کوره قوس، باید ذوب‌آهن اصفهان نیز بتواند با بهره‌مندی از این حق و در یک رقابت منطقی، محصولات خود را عرضه کند. در مجموع به دلایلی که گفته شد افزایش نرخ الکترود مزیت چندانی برای ذوب‌آهن محسوب نمی‌شود. ضمن اینکه شرکت‌های بزرگ فولادی کشور که از روش قوس الکتریکی استفاده می‌کنند، به‌دلیل تفاوت نوع محصول نهایی با ذوب‌آهن اصفهان، رقیب این شرکت محسوب نمی‌شوند.


ریل هم وارد مدار تولید شد
درباره تولید ریل در شرکت ذوب‌آهن اصفهان مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان چندی پیش اظهار کرد: ریل ملی در حال تولید است و سرمایه‌گذاران از تولید ریل در ذوب آهن نیز بازدید کردند.صادقی در پاسخ به این پرسش که ظرفیت تولید ریل به چه میزان است و آیا برنامه صادراتی در برنامه خود دارید، گفت: ظرفیت اسمی تولید ریل به ۴۰۰ هزار تن ریل در سال می‌رسد. درباره صادرات نیز در آینده به فکر صادرات هستیم، اما در کل تولید ریل کار سختی است و برنامه صادراتی آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا