در گزارش 9 ماهه؛

"ثاصفا" زیان را به سود رساند

شرکت ساختمان اصفهان در اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به پایان خرداد امسال به ازای هر سهم 397 ریال سود خالص اعلام کرد.

 

شرکت ساختمان اصفهان با سرمایه ثبت شده 160 هزار میلیون ریال اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به پایان خرداد 96 را برای سال مالی منتهی به پایان شهریور 96 منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت ساختمان اصفهان در اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به پایان خرداد امسال به ازای هر سهم 397 ریال سود خالص اعلام کرد.

"ثاصفا"در گزارش دوره ای 9 ماهه برای سال مالی منتهی به پایان شهریور 96 به ازای هر سهم 397 ریال سود خالص محقق کرد.

این شرکت برای دوره 9 ماهه منتهی به پایان خرداد 95 به ازای هر سهم 132 ریال زیان شناسایی کرده بود. همچنین شرکت در پایان سال مالی پایان شهریور 95 به ازای هر سهم 180 ریال زیان شناسایی کرد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا