قیمت آهن ,میلگرد 1396/07/17

قیمت آهن ,میلگرد 1396/07/17

دنیای معدن -قیمت آهن ,میلگرد 1396/07/17

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 467,000 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 12]
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 426,000 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 14]
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 511,000 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 16]
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 630,000 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 18]
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 785,000 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 20]
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 905,000 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 22]
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 1,060,000 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 24]
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 1,260,000 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 27]
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 1,490,000 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 30]میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 2,300 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 6.5]
هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 2,100 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 8]
هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 1,930 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 10]
هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 1,930 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 12]
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 2,060 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 14]
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 2,060 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 16]
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 2,060 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 18]
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 2,060 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 20]
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 2,060 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 22]
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 2,060 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 25]
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 2,060 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 28]
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 2,060 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 32]

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 2,820 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509]
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 2,920 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x10]
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 2,920 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x10]
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 2,920 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x10]
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 2,860 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x20]
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 2,920 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x25]
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 2,860 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x20]
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 2,820 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x50]
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 2,820 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x60]
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 2,820 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x40]
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 2,820 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 60x40]
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 2,850 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x100]
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 2,820 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 70x70]
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 2,820 (0.00%)0 [نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 80x40]

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا