بیلت سی آی اس به زودی بهبود می یابد

بیلت سی آی اس به زودی بهبود می یابد

دنیای معدن -بازار بیلت منطقه منا هنوز خیلی فعال نشده است. جو کلی بازار مثبت است ولی همه منتظر روشن تر شدن روند بازارهای قراضه می باشند. بیلت سی آی اس 510 تا 520 دلار هر تن فوب است. خریدارها که بیشتر از ترکیه هستند ترجیح می دهند منتظر روشن شدن قیمت قراضه وارداتی به ویژه قراضه امریکا بمانند. آخرین معامله ها در 500 تا 505 دلار هر تن فوب نهایی شده بود. بیلت سی آی اس در ترکیه 5 تا 10 دلار رشد هفتگی داشته 525 تا 535 دلار هر تن سی اف آر شده است. در مصر نیز قیمت 525 تا 530 دلار هر تن سی اف آر می باشد. در جنوب شرق آسیا نیز بیلت سی آی اس 540 تا 550 دلار هر تن سی اف آر می باشد ولی خریدارها به دنبال حداقل 20 دلار تخفیف هستند. منبع: metal expertایفنا

بیلت سی آی اس 510 تا 520 دلار هر تن فوب است. خریدارها که بیشتر از ترکیه هستند ترجیح می دهند منتظر روشن شدن قیمت قراضه وارداتی به ویژه قراضه امریکا بمانند. آخرین معامله ها در 500 تا 505 دلار هر تن فوب نهایی شده بود.

بیلت سی آی اس در ترکیه 5 تا 10 دلار رشد هفتگی داشته 525 تا 535 دلار هر تن سی اف آر شده است. در مصر نیز قیمت 525 تا 530 دلار هر تن سی اف آر می باشد. در جنوب شرق آسیا نیز بیلت سی آی اس 540 تا 550 دلار هر تن سی اف آر می باشد ولی خریدارها به دنبال حداقل 20 دلار تخفیف هستند.

منبع: metal expertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا