کاهش صادرات سنگ آهن روسیه

کاهش صادرات سنگ آهن روسیه

دنیای معدن -روسیه که هشتمین صادرکننده سنگ آهن دنیاست در ژوئن سال جاری حدود 1.17 میلیون تن سنگ آهن صادر کرده است. میزان صادرات سنگ آهن روسیه ماه فوق افت ماهانه 49 درصدی داشته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 29 درصد پایین آمده است. ژوئن 2016 میزان صادرات 1.64 میلیون تن بود. منبع: steelmintایفنا

میزان صادرات سنگ آهن روسیه ماه فوق افت ماهانه 49 درصدی داشته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 29 درصد پایین آمده است. ژوئن 2016 میزان صادرات 1.64 میلیون تن بود.

منبع: steelmintایفنا

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا