در مقایسه با سه ماهه نخست سل مالی 95 رخ داد؛

افزایش 172 درصدی پیش بینی های "تایرا"

افزایش 172 درصدی پیش بینی های

شرکت تراکتور سازی ایران در دوره سه ماهه نخست سال مالی 96 مبلغ 87 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و معادل 25 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی 95 معادل 172 درصد افزایش را نشان می دهد.

 

شرکت تراکتور سازی ایران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه یک هزار و 800 میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت تراکتور سازی ایران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی نشده مبلغ 347 ریال اعلام کرده است و طی دوره سه ماهه مبلغ 87 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به 25 درصد از پیش بینی هایش رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 172 درصد افزایش یافت.

"تایرا" در سه ماهه نخست سال مالی 95 مبلغ 32 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد و 7 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

این شرکت دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده نسبت به اطلاعیه قبلی به شرح زیر منتشر کرد:

بر این اساس، افزایش سرفصل درآمد حاصل از سرمایه گذاری از مبلغ 250 میلیارد ریال به مبلغ 283 میلیارد و 950 میلیون ریال مربوط به اعمال سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت سیبا موتور در دوره مالی 1395 (تحقق یافته) است.

 درآمد یاد شده در عملکرد واقعی سه ماهه سال جاری در حساب تعدیلات سنواتی منظور شده بود که بنا به نظر حسابرس شرکت، اصلاح و به درآمد سال جاری منظور شد.

همچنین سود تقسیمی پیش بینی سال 96 سیبا موتور سهم شرکت تراکتورسازی مبلغ 38 میلیارد و 178 میلیون ریال است که در بودجه پیش بینی سال یاد شده اعمال شده است (سود تحقق یافته سال 1395 و پیش بینی سال 1396 جمعاً به مبلغ 72 میلیارد و 128 میلیون ریال).

مطابق مشوقهای مندرج در ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت اقدام به تسویه مانده تسهیلات ارزی اخذ شده از بانک صنعت و معدن کرده و از این بابت معادل 78 میلیارد و 548 میلیون ریال بعنوان درآمد شناسائی و در حسابهای سال مالی جاری منعکس شد و در نتیجه سود و زیان پیش بینی سال مالی 1396 نیز معادل همین مبلغ افزایش یافت.

همچنین دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 31 خرداد ماه 96 حسابرسی نشده  این شرکت نسبت به اطلاعیه قبلی به شرح زیر است:

افزایش سرفصل درآمد حاصل از سرمایه گذاری از مبلغ 250 میلیارد ریال به مبلغ 283 میلیارد و 950 میلیون ریال مربوط به اعمال سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت سیبا موتور در دوره مالی 1395 (تحقق یافته) است.

درآمد یاد شده در عملکرد واقعی سه ماهه سال جاری در حساب تعدیلات سنواتی منظور شده بود که بنا به نظر حسابرس محترم شرکت، اصلاح و به درآمد سالجاری منظور شد.

ضمناً سود تقسیمی پیش بینی سال 1396 سیبا موتور سهم شرکت تراکتورسازی مبلغ 38 میلیارد و 128 میلیون ریال است که در بودجه پیش بینی سال مذکور اعمال شده است ( سود تحقق یافته سال 1395 و پیش بینی سال 1396 جمعاً به مبلغ 72 میلیارد و 128 میلیون ریال).

 

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا