استخراج کانه های فلزی، شاخص تولیدکننده معدن را بالا برد

استخراج کانه های فلزی، شاخص تولیدکننده معدن را بالا برد

دنیای معدن - شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل بهار امسال 14.1 درصد افزایش یافت. این شاخص به طور عمده تحت تاثیر رشد قیمت در استخراج کانه های فلزی قرار گرفت. مرکز آمار ایران گزارش داد: شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل بهار سال 96 به عدد 218.6 رسید. این رقم در مدت مشابه سال قبل 191.5 بود. همچنین این شاخص نسبت به رقم فصل زمستان (203.1)، 7.6 افزایش داشت. علاوه بر این، تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولید کننده کل بخش معدن) 2.7 درصد است که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان گذشته، (4.1- درصد) افزایش پیدا کرد. در فصل مورد بررسی، بخش "استخراج کانه های فلزی " بیشترین تاثیر را بر افزایش 7.6 درصدی شاخص قیمت بخش معدن داشت. شاخص قیمت در بخش "استخراج کانههای فلزی" با 6.9 درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد198.3 به عدد 212.1 رسید. این افزایش بیش تر تحت تاثیر افزایش 20.7 درصدی فعالیت "استخراج سنگ مس" به وجود آمده است. در فعالیت "استخراج سنگ مس"، شاخص قیمت در فصل بهار 96 از رقم 69.0 به رقم 83.3 رسید که به این ترتیب نسبت به فصل قبل 20.7 درصد افزایش نشان داده است. افزایش مذکور به طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی "کنسانتره مس" است. تغییرات شاخص قیمت در سایر فعالیت ها، تاثیر چندانی در تغییر شاخص کل بخش معدن نداشته است.

مرکز آمار ایران گزارش داد: شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل بهار سال 96 به عدد 218.6 رسید. این رقم در مدت مشابه سال قبل 191.5 بود. همچنین این شاخص نسبت به رقم فصل زمستان (203.1)، 7.6 افزایش داشت.

علاوه بر این، تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولید کننده کل بخش معدن) 2.7 درصد است که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان گذشته، (4.1- درصد) افزایش پیدا کرد.

در فصل مورد بررسی، بخش "استخراج کانه های فلزی " بیشترین تاثیر را بر افزایش 7.6 درصدی شاخص قیمت بخش معدن داشت.

شاخص قیمت در بخش "استخراج کانه‌های فلزی" با 6.9 درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد198.3 به عدد 212.1 رسید. این افزایش بیش تر تحت تاثیر افزایش 20.7 درصدی فعالیت‌ "استخراج سنگ مس" به وجود آمده است.

در فعالیت "استخراج سنگ مس"، شاخص قیمت در فصل بهار 96 از رقم 69.0 به رقم 83.3 رسید که به این ترتیب نسبت به فصل قبل 20.7 درصد افزایش نشان داده است. افزایش مذکور به طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی "کنسانتره مس" است.

تغییرات شاخص قیمت در سایر فعالیت ها، تاثیر چندانی در تغییر شاخص کل بخش معدن نداشته است.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا