پیشتازی فولاد مبارکه برای خرید برق از بورس انرژی

پیشتازی فولاد مبارکه برای خرید برق از بورس انرژی

دنیای معدن -کارشناس خرید مواد اولیه و انرژی از پیشتازی فولاد مبارکه در خرید برق از بورس انرژی برای اولین بار خبر داد و گفت: با خرید برق از بورس انرژی، علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی برای شرکت فولاد مبارکه، امکان حمایت از بخش خصوصی برای تولید برق، رونق بورس انرژی و همچنین شفاف‌سازی و ایجاد فضای رقابتی سالم فراهم شد. بشیر صادقی افزود: باتوجه به تفاوت چشمگیر قیمت برق در بورس انرژی نسبت به قیمت فروش دیگر منابع تامین، شامل شرکت برق و شرکت‌های خصوصی، فولاد مبارکه برای اولین بار در کشور مقدار ۱۰ مگاوات برق مصرفی خود را ازطریق بورس خریداری کرد. این امر کاهش هزینه‌ای بیش از ۳۶ درصد برای فولاد مبارکه به همراه داشت و باعث دلگرمی بخش خصوصی برای فروش مستقیم برق نیز شده است. وی تصریح کرد: با توجه به سیاستگذاری وزارت نیرو برای تامین برق مصرفکنندگان بزرگ از طریق قراردادهای دوجانبه با نیروگاهها، شرکت فولاد مبارکه از همان ابتدا به دنبال عملیاتی کردن این قراردادها بود؛ بهطوریکه این شرکت بهعنوان اولین شرکت عمده مصرف کننده برق، اولین قرارداد دوجانبه برق را در سال ۹۴ به امضا رساند و متعاقب آن قرارداد دیگری را نیز برای تامین برق خود منعقد کرد. کارشناس خرید مواد اولیه و انرژی خاطرنشان کرد: به دلیل مزایای ثبت قراردادهای دوجانبه برق در بورس و با انجام جلسات مشترک کارگزاری مبین سرمایه، بورس انرژی و شرکت فولاد مبارکه سرانجام در 12 تیر اولین قرارداد دوجانبه خرید برق از بورس انرژی را برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان، با کارگزاری مبین سرمایه، منعقد کردند و شرکت فولاد مبارکه مثل گذشته در این زمینه هم پیشتازی خود را نشان داد. وی در ادامه به مزایای این قراردادها اشاره کرد و گفت: از جمله مزایای این قراردادها میتوان انعطافپذیر بودن و امکان تامین برق بازههای مختلف زمانی را نام برد، ضمن اینکه پرداخت در این قراردادها مستقیما با نیروگاه در ارتباط است؛ بنابراین طبیعتا انعطافپذیری بیشتری در قیمت و نحوه پرداخت وجود دارد و در صورت خرید با قیمت مناسب میتواند صرفهجویی زیادی در هزینههای مصرفکنندگان بزرگ به همراه داشته باشد؛ مضاف بر اینکه برای فروشنده نیز به دلیل معافیت ۱۰ درصدی مالیاتی بابت فروش برق در بورس میتوان قیمتهای مناسبتری را هم از نیروگاه انتظار داشت.

وی تصریح کرد: با توجه به سیاست‌گذاری وزارت نیرو برای تامین برق مصرف‌کنندگان بزرگ از طریق قراردادهای دوجانبه با نیروگاه‌ها، شرکت فولاد مبارکه از همان ابتدا به دنبال عملیاتی کردن این قراردادها بود؛ به‌طوری‌که این شرکت به‌عنوان اولین شرکت عمده مصرف کننده برق، اولین قرارداد دوجانبه برق را در سال ۹۴ به امضا رساند و متعاقب آن قرارداد دیگری را نیز برای تامین برق خود منعقد کرد. کارشناس خرید مواد اولیه و انرژی خاطرنشان کرد: به دلیل مزایای ثبت قراردادهای دوجانبه برق در بورس و با انجام جلسات مشترک کارگزاری مبین سرمایه، بورس انرژی و شرکت فولاد مبارکه سرانجام در 12 تیر اولین قرارداد دوجانبه خرید برق از بورس انرژی را برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان، با کارگزاری مبین سرمایه، منعقد کردند و شرکت فولاد مبارکه مثل گذشته در این زمینه هم پیشتازی خود را نشان داد. وی در ادامه به مزایای این قراردادها اشاره کرد و گفت: از جمله مزایای این قراردادها می‌توان انعطاف‌پذیر بودن و امکان تامین برق بازه‌های مختلف زمانی را نام برد، ضمن اینکه پرداخت در این قراردادها مستقیما با نیروگاه در ارتباط است؛ بنابراین طبیعتا انعطاف‌پذیری بیشتری در قیمت و نحوه پرداخت وجود دارد و در صورت خرید با قیمت مناسب می‌تواند صرفه‌جویی زیادی در هزینه‌های مصرف‌کنندگان بزرگ به همراه داشته باشد؛ مضاف بر اینکه برای فروشنده نیز به دلیل معافیت ۱۰ درصدی مالیاتی بابت فروش برق در بورس می‌توان قیمت‌های مناسب‌تری را هم از نیروگاه انتظار داشت.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا