بازار بیلت سی آی اس رو به بهبود

بازار بیلت سی آی اس رو به بهبود

دنیای معدن -چشم انداز مثبت بازاز مقاطع منطقه منا و رونق بازارهای قراضه موجب شده تولید کننده های بیلت سی آی اس در افزایش قیمت ها جدی تر باشند.

 البته هفته گذشته بازار خیلی فعال نبود.

قیمت پیشنهادی بیلت سی آی اس 400 تا 405 دلار هر تن فوب و در ثبات است. برخی تا 410 دلار هر تن فوب پیشنهاد می دهند.  روزهای آتی بازار فعال تر می شود چرا که پس از ماه رمضان در کشورهای مسلمان فعالیت بازار بیشتر شده است.

در مصر خرید ها ادامه خواهد داشت چرا که مشتریان بیلت سی آی اس هنوز نیاز خود را رفع نکرده اند. انتظار می رود در 400 تا 405 دلار هر تن فوب معادل 415 تا 420 دلار هر تن سی اف آر خرید هایی صورت گیرد.

منبع: metal expertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا