حسابرسی شده منتشر شد؛

نگاهی بر صورت های مالی "ولساپا" در سال 95

نگاهی بر صورت های مالی

از سود ناخالص این دوره شرکت لیزینگ رایان سایپا هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی کسر و خالص سایر درآمدهای عملیاتی اضافه شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ یک هزار و 586 میلیارد و 700میلیون ریال رسید.

 

شرکت لیزینگ رایان سایپا در دوره یکساله منتهی به 30 اسفندماه 95 مبلغ یک هزار و 779 میلیارد و 579میلیون ریال سود انباشته در حسابهای این شرکت منظور کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت لیزینگ رایان سایپا در دوره یکساله منتهی به 30 اسفندماه 95 را حسابرسی شده و با سرمایه چهار هزار و 520 میلیارد ریال منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این شرکت در سال گذشته موفق شد مبلغ چهار هزار و 999 میلیارد و 177میلیون ریال درآمد حاصل از عملیات لیزینگ کسب کند.

از درآمد حاصل از عملیات لیزینگ این شرکت هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ دو هزار و 335 میلیارد و 191میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی کسر و خالص سایر درآمدهای عملیاتی اضافه شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ یک هزار و 586 میلیارد و 700میلیون ریال رسید.

به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای متفرقه افزوده شد و پس از کسر مالیات از آن سود خالص دوره معادل یک هزار و 428 میلیارد و 134میلیون ریال بدست آمد و بر این اساس مبلغ 316 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ یک هزار و 779 میلیارد و 579میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

 

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا