فولاد مبارکه رتبۀ برتر کشور در طرح ذخیرۀ عملیاتى مصرف برق

فولاد مبارکه رتبۀ برتر کشور در طرح ذخیرۀ عملیاتى مصرف برق

گروه صنایع معدنی >فولاد - رییس توزیع برق شرکت فولاد مبارکه ضمن تأیید این خبر و با بیان اینکه کسب این عنوان به دلیل اقدامات فولاد مبارکه در طرح ذخیرۀ عملیاتى مصرف برق در تابستان ۹۵ صورت گرفت، افزود: ازآنجاکه در سالهای اخیر نیروگاه های تولید برق، همپاى افزایش مصرف برق توسعه نیافته است، وزارت نیرو در بخش تأمین برق مصرف کنندگان صنعتى و خانگى در فصل گرما بعضا با کمبودهایی مواجه میشود؛ همین امر باعث میشود که هر سال در فصل گرما وزارت نیرو برای تأمین برق مصارف خانگى، كه در اولویت تأمین قرار دارند، با اجراى برنامههای «پاسخگویى بار» از مشتركین صنعتى جهت همكارى در این برنامهها دعوت به عمل آورد.

به گزارش ماین نیوز، عبدالرسول احمدی بنی برنامۀ ذخیرۀ عملیاتى، برنامۀ كاهش برنامهریزیشدۀ مصرف صنایع، برنامۀ كاهش برنامهریزیشدۀ مصرف كشاورزى و برنامۀ كاهش بار برنامهریزیشدۀ مشتركین ادارى و سایر مصارف را از جمله مهمترین برنامه های این وزارتخانه در این راستا برشمرد و افزود: سالانه این برنامه ها با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایى وزارت نیرو كه شامل مشوقهای مالى براى مشتركین همكار است، اجرا میشود که كاهش مصرف برق در ساعات اوج مصرف و انجام تعمیرات در فصل گرما از مهمترین برنامههای عملیاتى در این طرح است.

رییس توزیع برق شرکت فولاد مبارکه یادآور شد: با توجه به اینكه شركت فولاد مباركه در انجام تعهدات اجتماعى جزء صنایع پیشگام كشور است، خود را موظف میداند هر سال در فراخوان همكارى با وزارت نیرو شركت کند. خوشبختانه، سال گذشته استان اصفهان در بین استانهای كشور و شركت فولاد مباركه در بین صنایع كشور حائز رتبۀ برتر شدند.

وی با تأکید بر اینکه کاهش مصرف برق در زمان اوج مصرف و بهطورکلی مدیریت مصرف برق در فولاد مبارکه بدون شک با همکاری بیبدیل مدیریت و کارکنان این شرکت عملیاتی شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به تحقق برنامههای وزارت نیرو در این زمینه، همهساله از سوی این وزارتخانه مبالغی بهعنوان پاداش به شرکتهای برتر و پیشگام در این راستا تخصیص مییابد که در سال ۹۴ مبلغ ۱۲۰میلیارد ریال و در سال ۹۵ نیز بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال پاداش به شرکت فولاد مبارکه تعلق گرفت.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا