بازار مقاطع سی آی اس تحت فشار

بازار مقاطع سی آی اس تحت فشار

دنیای معدن - بازار صادرات مقاطع سی آی اس تحت فشار است. خریدارها تنها در صورت تخفیف بیشتر معامله می کنند و البته صادر کننده ها نیز خیلی در بازار فعال نیستند و پیشنهاد زیادی نمی دهند. کسی تمایل ندارد قیمت را خیلی پایین بیاورد. دو هفته اخیر مقاطع صادراتی سی آی اس 5 تا 10 دلار هر تن افت داشته مفتول 435 تا 445 دلار هر تن فوب است. تمایل به خرید وجود دارد ولی همه تخفیف می خواهند. میلگرد صادراتی سی آی اس نیز 410 تا 420 دلار هر تن فوب دریای سیاه است ولی خریدارها به دنبال 405 دلار هر تن فوب هستند. منبع: metal expertایفنا

دو هفته اخیر مقاطع صادراتی سی آی اس 5 تا 10 دلار هر تن افت داشته  مفتول 435 تا 445 دلار هر تن فوب است. تمایل به خرید وجود دارد ولی همه تخفیف می خواهند.

میلگرد صادراتی سی آی اس نیز 410 تا 420 دلار هر تن فوب دریای سیاه است ولی خریدارها به دنبال 405 دلار هر تن فوب هستند.

منبع: metal expertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا