مرکز آمار ایران گزارش داد؛

تورم روستایی به ۷.۱درصد رسید

تورم روستایی به ۷.۱درصد رسید مرکز امار ایران نرخ تورم مناطق روستایی در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه امسال را ۷.۱ درصد اعلام کرد.

 
به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم مناطق روستایی در دوازده ماه منتهی به بهمن امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۱۱ درصد است که نسبت به دی ماه تغییر نکرده است.

 
این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۷.۶ درصد و نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش یافته است.

 
شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) دربهمن ماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۴۹.۹ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش داشته است.

 
گزارش مرکز آمار ایران به این شرح است:

 
۱- شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۴۹.۹ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۷.۶ درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۷.۱ درصد)، ۰.۵۵ واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، ۷.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ (۷.۱ درصد)، تغییری نداشته است.

 
۲- شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۷۳.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات " نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ (۶.۷ درصد)، ۰.۱ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۶۹.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.   شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۶.۷ درصد است.

 
 ۳ – شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در بهمن ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۳۴.۰ رسید که ۰.۱ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده "کالاهای غیرخوراکی و خدمات" نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۲ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۷.۳ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ (۷.۵ درصد)، ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است.
بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا