صادرات فولاد اروپا رو به افزایش

صادرات فولاد اروپا رو به افزایش

دنیای معدن - آخرین گزارش های یوروفر از چشم انداز اقتصادی و صنعت فولاد در سال های 2015 و 2016 حاکی از آن است که صادرات فولاد اروپا 4 درصد در سال جاری افت داشته است.

از طرفی برآرود شده در سال 2016 میزان صادرات فولاد اروپا کمی بهبود یابد. در این بین مقاطع صادراتی اصلی اروپا شامل میلگرد، مفتول و تیر آهن می باشد. 

مقاطع اروپا بیشتر به الجزایر، سوییس، امریکا،کانادا و ترکیه صادر می گردد.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا