انصاری:

شورای معادن استان ها باید از شورای عالی معادن تبعیت کند

شورای معادن استان ها باید از شورای عالی معادن تبعیت کند

گروه معادن - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه شورای معادن استان ها باید از سیاست های شورای عالی معادن تبعیت کند، گفت:وزارت صنعت باید در تعیین عوارض بر صادرات مواد خام معدنی تامل بیشتری کند.

به گزارش ماین نیوز، رضا انصاری با اشاره به تدوین سازوکاری در وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت برای تعیین عوارض برصادرات مواد معدنی خام،گفت:با سیاست های تنبیهی و بدون درنظرگرفتن نظرات کارشناسی ذینفعان اینگونه دستورالعمل ها به جای ایجاد منافع، ممکن است عوارض منفی ایجاد کند.

نماینده مردم داراب و زرین در مجلس شورای اسلامی،افزود:بخشی از سنگ آهن ایران صادر می شود و وزارت صنعت با ایجاد عوارض برصادرات به دنبال این تحقق این هدف است که مواد معدنی در داخل کشور فرآوری شده و ارزش افزوده ایجاد کند،اما اگر نتوان این ایده را به درستی اجرا کرد،امکان صادرات از تولیدکنندگان گرفته شده و نیروی کار شاغل از کار بیکار می شود.

وزارت صنعت باید در تعیین عوارض بر صادرات مواد خام معدنی تامل بیشتری کند
انصاری با بیان اینکه فرآیند سیاستگذاری باید دقیق و اصولی شود،ادامه داد:نظرات کارشناسی ذینفعان باید در برنامه ریزی ها و سیاست گذاریها درنظر گرفته شود،لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در تعیین عوارض بر صادرات مواد خام معدنی تامل بیشتری کند، تا هدف فرآوری و ایجاد ارزش افزوده تامین شود و علاوه بر آن تولیدکنندگان آسیب نبینند.

وی با اشاره به اینکه تفویض اختیار از شورای عالی معادن به شورای معادن استان ها در برنامه ششم توسعه به عدم تمرکزگرایی منجر می شود، یادآور شد:قانون معادن در برنامه ششم به ایجاد عدالت بیشتر و فرآیندهای بوروکراسی را برای رشد و توسعه معادن و افزایش درآمدهای معدنی شود.

شورای عالی معادن برحسن اجرای سیاست های معادن نظارت کند
انصاری افزود:البته ممکن است قانون جدید معادن در برنامه ششم توسعه وحدت رویه را از بین ببرد، اما اگر شورای معادن استان ها در عرصه عمل از سیاست گذاری که توسط شورای عالی معادن تصویب می شود، تبعیت کرده و شورای عالی معادن بر حسن اجرای آن نظارت کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:باید زمانی از اجرای این قانون بگذرد، تا بتوان با شناسایی نقاط قوت و ضعف، نقاط ضعف را از بین برد.
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا