رویکردها،‌ مدل و ساختار اقتصاد مقاومتی ایمیدرو

رویکردها،‌ مدل و ساختار اقتصاد مقاومتی ایمیدرو

دنیای معدن - رویکردها،‌ مدل و ساختار اقتصاد مقاومتی ایمیدرو در حوزه های مختلف بخش معدن و صنایع معدنی اعلام شد. بخش رویکردها شامل زیرساخت ها و همچنین پنج حوزه درون زا، برون گرا، مردمی بودن، دانش بنیان و عدالت بنیان است. رویکردها، مدل و ساختار اقتصاد مقاومتی ایمیدرو در حوزه های مختلف بخش معدن و صنایع معدنی اعلام شد. بخش رویکردها شامل زیرساخت ها و همچنین پنج حوزه درون زا، برون گرا، مردمی بودن، دانش بنیان و عدالت بنیان است مطابق رویکردهای اقتصاد مقاومتی ، حوزه زیرساخت ها در بخش درون زا، بکارگیری تمام ظرفیت های داخلی در حوزه زیرساخت ها است که اقدام و عمل راهبردی آن شامل شناسایی شرکت های مشاور و پیمانکاری صلاحیت دار کشور در حوزه زیرساخت ها و تدوین مشوق های لازم برای استفاده از ظرفیت روسای سازمان ها می شود در بخش برونگرا، مشارکت و همکاری با شرکت های توانمند خارجی فعال در حوزه زیرساخت ها مطرح است که اقدام و عمل راهبردی آن شامل انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت های توانمند خارجی در حوزه زیرساخت ها و شناسایی سرمایه گذاران خارجی و تهیه بسته های مشارکتی می شود در بخش مردمی بودن، برون سپاری کامل در حوزه زیرساخت ها از مرحله پیدایش تا بهره وری است که اقدام و عمل آن شامل بازنگری در قانون برگزاری مناقصه ها برای تسهیل در برون سپاری ها، الزام بکارگیری مدیریت طرح در معاملات بزرگ و الزام تهیه رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران داخلی می شود در حوزه دانش بنیان استفاده از دانش های نو به همراه تجربه در حوزه زیرساخت ها است و اقدام و عمل راهبردی آن شامل الزام تولید درس آموخته های طرح های اجرا شده زیرساخت ها می شود همچنین در بخش عدالت بنیان، تقویت ظرفیت های بومی و محلی در حوزه زیرساخت است که اقدام و عمل راهبردی آن شامل منظور کردن امتیاز در ارزیابی کیفی مناقصه بومی و محلی می شود ویژگی اقتصاد معدنی در اقتصاد مقاومتی نیز شامل پیشتاز اصلی در برون رفت از رکود اقتصادی، تحقق اقتصاد معدنی با تکمیل زنجیره تولید، ایجاد و توسعه زیرساخت ها و برنامه ریزی برای تولید عناصر نادر است مدل و ساختار اقتصاد مقاومتی ایمیدرو مدل ایمیدرو برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز مواردی همچون تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی، متناظر کردن مولفه های اقتصاد مقاومتی با فعالیت های ایمیدرو، تدوین اقدام و عمل راهبردی و تدوین اقدام و عمل عملیاتی را شامل می شود. در این ساختار، رییس هیات عامل ایمیدرو به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی و در بخش برنامه ریزی و نظارت، معاونت توانمندسازی ایمیدرو قرار دارد. همچنین چهار کارگروه در زیرمجموعه این ساختار تعیین شده که شامل کارگروه عناصر نادر، کارگروه صنایع معدنی، کارگروه ایجاد و توسعه زیرساخت ها و کارگروه معدن است کارگروه عناصر نادر با مسئولیت مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی، کارگروه صنایع معدنی با شرکت های مس، فولاد و آلومینیوم، کارگروه ایجاد و توسعه زیر ساخت ها مربوط به طرح زیربناها و توسعه زیرساخت ها است و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مسئولیت کارگروه معدن را عهده دار هستند اقدامات انجام شده توسط دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی شامل ارائه و تصویب 23 برنامه در حوزه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارائه و تصویب 15 برنامه در حوزه توازن منطقه ای، ارائه و تصویب 28 برنامه در حوزه بهره وری و ارائه و تصویب 29 برنامه در حوزه انضباط مالی است اقتصادی مقاومتی در شرایط فشار، تحریم و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد و در برابر تکانه های دشمنان مقاوم ایجاد کند

رویکردها،‌ مدل و ساختار اقتصاد مقاومتی ایمیدرو در حوزه های مختلف بخش معدن و صنایع معدنی اعلام شد. بخش رویکردها شامل زیرساخت ها و همچنین پنج حوزه درون زا، برون گرا، مردمی بودن، دانش بنیان و عدالت بنیان است

مطابق رویکردهای اقتصاد مقاومتی ، حوزه زیرساخت ها در بخش درون زا، بکارگیری تمام ظرفیت های داخلی در حوزه زیرساخت ها است که اقدام و عمل راهبردی آن شامل شناسایی شرکت های مشاور و پیمانکاری صلاحیت دار کشور در حوزه زیرساخت ها و تدوین مشوق های لازم برای استفاده از ظرفیت روسای سازمان ها می شود

در بخش برونگرا، مشارکت و همکاری با شرکت های توانمند خارجی فعال در حوزه زیرساخت ها مطرح است که اقدام و عمل راهبردی آن شامل انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت های توانمند خارجی در حوزه زیرساخت ها و شناسایی سرمایه گذاران خارجی و تهیه بسته های مشارکتی می شود

در بخش مردمی بودن، برون سپاری کامل در حوزه زیرساخت ها از مرحله پیدایش تا بهره وری است که اقدام و عمل آن شامل بازنگری در قانون برگزاری مناقصه ها برای تسهیل در برون سپاری ها، الزام بکارگیری مدیریت طرح در معاملات بزرگ و الزام تهیه رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران داخلی می شود

در حوزه دانش بنیان استفاده از دانش های نو به همراه تجربه در حوزه زیرساخت ها است و اقدام و عمل راهبردی آن شامل الزام تولید درس آموخته های طرح های اجرا شده زیرساخت ها می شود

همچنین در بخش عدالت بنیان، تقویت ظرفیت های بومی و محلی در حوزه زیرساخت است که اقدام و عمل راهبردی آن شامل منظور کردن امتیاز در ارزیابی کیفی مناقصه بومی و محلی می شود

ویژگی اقتصاد معدنی در اقتصاد مقاومتی نیز شامل پیشتاز اصلی در برون رفت از رکود اقتصادی، تحقق اقتصاد معدنی با تکمیل زنجیره تولید، ایجاد و توسعه زیرساخت ها و برنامه ریزی برای تولید عناصر نادر است

مدل و ساختار اقتصاد مقاومتی ایمیدرو

مدل ایمیدرو برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز مواردی همچون تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی، متناظر کردن مولفه های اقتصاد مقاومتی با فعالیت های ایمیدرو، تدوین اقدام و عمل راهبردی و تدوین اقدام و عمل عملیاتی را شامل می شود.

در این ساختار، رییس هیات عامل ایمیدرو به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی و در بخش برنامه ریزی و نظارت، معاونت توانمندسازی ایمیدرو قرار دارد. همچنین چهار کارگروه در زیرمجموعه این ساختار تعیین شده که شامل کارگروه عناصر نادر، کارگروه صنایع معدنی، کارگروه ایجاد و توسعه زیرساخت ها و کارگروه معدن است

کارگروه عناصر نادر با مسئولیت مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی، کارگروه صنایع معدنی با شرکت های مس، فولاد و آلومینیوم، کارگروه ایجاد و توسعه زیر ساخت ها مربوط به طرح زیربناها و توسعه زیرساخت ها است و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مسئولیت کارگروه معدن را عهده دار هستند

اقدامات انجام شده توسط دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی شامل ارائه و تصویب 23 برنامه در حوزه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارائه و تصویب 15 برنامه در حوزه توازن منطقه ای، ارائه و تصویب 28 برنامه در حوزه بهره وری و ارائه و تصویب 29 برنامه در حوزه انضباط مالی است

اقتصادی مقاومتی در شرایط فشار، تحریم و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد و در برابر تکانه های دشمنان مقاوم ایجاد کند

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا