كاهش تقاضاي فولاد تا سال ۲۰۱۷ ادامه مي يابد

كاهش تقاضاي فولاد تا سال ۲۰۱۷ ادامه مي يابد

گروه صنایع معدنی >فولاد - انجمن جهاني فولاد اعلام کرد: در سال 2015 و در پي تنزل قيمت نفت، تقاضاي فولاد رشد منفي يک درصدي را تجربه کرد و بر اساس پيش بيني کوتاه مدت، کاهش تقاضاي فولاد تا سال 2017 ادامه خواهد يافت.

به گزارش ماین نیوز، طبق گزارشWorld Steel در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) تقاضاي فولاد که تا سال 2008 در حال افزايش بود، بين سال هاي 2008 و 2009 با افتي شديد مواجه شد اما از سال 2010 تا 2014 و با شروع پروژه هاي بزرگ سرمايه گذاري، مجددا بهبود يافت. منطقه منا 17کشور شامل کليه کشورهاي شمال آفريقا و تقريبا تمام کشورهاي خاورميانه (به جز اسرائيل، کرانه غربي و غزه) را در بر مي گيرد.

کشورهاي امارات و عربستان سعودي دو بازار عمده اي هستند که 80 درصد تقاضاي فولاد کشورهاي عضو خليج فارس را به خود اختصاص داده اند. اين گزارش حاکي است: تقاضاي فولاد منطقه MENA طي 15 سال گذشته با سه برابر افزايش به 25 ميليون تن در سال 2015 رسيده است. منطقه «منا» 7/ 3 درصد اقتصاد جهان، 6/ 5 درصد جمعيت جهان، 8/ 4 درصد تقاضاي فولاد و 2/ 2 درصد فولاد خام جهان را به خود اختصاص داده است. اين منطقه داراي پتانسيل هاي قابل توجهي همچون جمعيت جوان و رو به افزايش، بهره مندي از ذخاير عظيم هيدرو کربن و محلي استراتژيک است که از لحاظ ژئو پليتيکي بقيه کشورهاي آفريقا را با اروپا و غرب را با جنوب آسيا متصل مي کند. اين منطقه نقش مهمي از لحاظ تجارت جهاني، توريسم، حمل ونقل و بازرگاني ايفا مي کند.

همچنين کشورهاي منطقه MENA حدود 35 درصد توليد نفت و 53 درصد ذخير نفت جهان را در اختيار دارند. بر اساس اين گزارش، ايران در منطقه ياد شده داراي متنوع ترين بخش توليد است. در دهه گذشته تقاضاي فولاد منطقه مذکور به دليل اقتصاد در حال رشد خود و سرمايه گذاري بالادر بخش زيرساخت و مسکن، رشد خوبي از خود نشان داده است.

همچنين بخش ساختمان بيش از 90 درصد تقاضاي فولاد را در کل کشورهاي منطقه به جز ايران، به خود اختصاص داده است. با رکود فعاليت هاي اقتصادي، رشد تقاضاي فولاد در منطقه بعد از سال 2008 با کندي مواجه شد. مصرف بالاي سرانه فولاد در کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس نشان دهنده تلاش اين کشورها براي ارتقاي تنوع زيربنايي و اقتصادي است. به مدد تقاضاي بالاو متنوع از بخش توليد، ايران داراي تقاضاي فولاد نسبتا بالاتري در ميان کشورهاي منطقه است.

مصرف سرانه فولاد در ساير کشورهاي منطقه در سطح پايين باقي مانده که نشان دهنده کمبود زيرساخت ها و ساختمان و پايين بودن تقاضا از سوي بخش توليد اين کشورها است. به دليل پايين بودن قيمت انرژي و نياز کمتر به سرمايه گذاري، روش قوس الکتريکي به عنوان روش ارجح فولاد سازي است. همچنين به دليل وفور گاز ارزان قيمت و کمبود شديد قراضه در منطقه، استفاده از آهن اسفنجي به عنوان خوراک کارخانه ها ارجحيت دارد.

بررسي هاي انجمن جهاني فولاد درخصوص چشم انداز تقاضاي فولاد کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس نشان مي دهد که امکان رشد بيشتر وجود دارد، اما تحت الشعاع چشم انداز قيمت نفت است، ضمن اينکه بخش ساختمان مسکوني و غير مسکوني هر دو امکان رشدي متوسط دارند. همچنين بخش خصوصي به عنوان محرک اصلي رشد باقي مي ماند که منجر به رشد مستمر در تقاضا براي سازه هاي غير مسکوني مي شود. ساخت و ساز در بخش زيربنايي در سطح بالايي ادامه خواهد يافت که عمدتا به دليل برگزاريExp2020 قطر، FIFA 2022 دبي است.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا