يكهزار و 140 واحد مرغداري در كشور فعال است

يكهزار و 140 واحد مرغداري در كشور فعال است

تهران-ايرنا- مركز آمار ايران اعلام كرد: از تعداد يكهزار و 402 واحد مرغداري پرورش مرغ تخمگذار در سطح كشور در سال 1394 ، يك هزار و 140 واحد فعال و بقيه (262واحد) غير فعال بودند.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از مركز آمار ايران، ارقام ياد شده در ارتباط با آخرين آمارگيري اجرا شده در سال 1391 شامل يك هزار و 350 مرغداري تخمگذار در كشور بوداست كه از اين تعداد يكهزار و 133 مرغداري فعال و مابقي (217 واحد) غيرفعال بوده است.
مقدار توليد تخم مرغ در سال 1393 در مرغداري‌هاي پرورش مرغ تخمگذار 777 هزار تن گزارش شده كه نسبت به آمارگيري انجام شده در سال 1391 حدود 219 هزار تن (39 درصد) افزايش يافته است.
تعداد كاركنان شاغل در مرغداري‌هاي پرورش مرغ تخمگذار در سال 1393، 10 هزار و 652 نفر بوده است كه از اين تعداد 9هزار و 315 نفر شاغلان با مزد و حقوق و يكهزار و 337 نفر را شاغلان بدون مزد و حقوق تشكيل مي‌داده است.
براساس نتايج آمارگيري 1391، در سال1390 تعداد كاركنان شاغل 9هزار و 478 نفر بود كه هشت هزار و 324 نفر از شاغلان را شاغلان با مزد و حقوق و يكهزار و 154 نفر شاغلان بدون مزد و حقوق بوده‌اند.
همچنين ظرفيت سالن‌هاي داراي سيستم قفس براي توليد تخم مرغ، 76 ميليون قطعه بوده است. كه در مقايسه با نتايج حاصل از اجراي آمارگيري در سال 1391، هفت درصد افزايش داشته است.
بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا