رای مهم شورای عالی معادن درباره معافیت حقوق دولتی معادن

رای مهم شورای عالی معادن درباره معافیت حقوق دولتی معادن

گروه معادن - بهره‌برداران معادن در زمان تعطیلی موقت معاف از پرداخت حقوق دولتی هستند.

به گزارش ماین نیوز، طبق رای شورای عالی معادن به شماره 60/274030 مورخ 94/12/25 مقرر شده با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن، با توجه به تبصره 2 ماده 53 آیین نامه اجرایی قانون معادن، بهره برداران در زمان تعطیلی موقت معاف از پرداخت حقوق دولتی هستند.
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا