بازار ورق سرد در شرق آسیا رو به پایین

بازار ورق سرد در شرق آسیا رو به پایین

دنیای معدن - قیمت ورق سرد وارداتی در شرق آسیا به دلیل کمبود تقاضا و رکود بازار ضعیف تر از قبل شده و یک ماه اخیر نزولی بوده است. پیش بینی شده قیمت باز هم نزولی باشد و بازار بهبودی نخواهد داشت.    قیمت فعلی ورق سرد چین در این منطقه 310 تا 320 دلار هر تن سی اف آر است و خرید ها ناچیز می باشد. به گزارش ایفنا،  هفته گذشته معامله ای در 285 دلار هر تن سی اف آر نهایی شد. متوسط قیمت بازار پایان اکتبر 290 تا 320 دلار هر تن سی اف آر بود در حالی که اواخر سپتامبر 310 تا 340 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.       

قیمت فعلی ورق سرد چین در این منطقه 310 تا 320 دلار هر تن سی اف آر است و خرید ها ناچیز می باشد. به گزارش ایفنا،  هفته گذشته معامله ای در 285 دلار هر تن سی اف آر نهایی شد. متوسط قیمت بازار پایان اکتبر 290 تا 320 دلار هر تن سی اف آر بود در حالی که اواخر سپتامبر 310 تا 340 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا