در کدال منتشر شد؛

"وآذر" در سال مالی 94 زیان ده بود

شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان در دوره یکساله منتهی به 31 شهریور ماه 94 با سرمایه یکصد میلیارد ریال مبلغ 14 میلیارد و 483 میلیون ریال زیان خالص کسب کرد و به ازای هر سهم مبلغ (145) ریال کنار گذاشت.

 

شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان در دوره یکساله منتهی به 31 شهریور ماه 94 با سرمایه یکصد میلیارد ریال مبلغ 14  میلیارد و 483 میلیون ریال زیان خالص کسب کرد و به ازای هر سهم مبلغ (145) ریال کنار گذاشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان صورت های مالی یکساله منتهی به 31 شهریور ماه مالی 94 به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش "وآذر" در سال مالی 94 و با سرمایه 100 میلیارد ریال، مبلغ 10 میلیارد و 636 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذای ها داشت.

از درآمد این شرکت هزینه های اداری،عمومی و هزینه های عملیاتی کسر و سود عملیاتی دوره به مبلغ یک میلیارد و 251 میلیون ریال محاسبه شد.

از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی کسر و خالص درآمدهای متفرقه افزوده شد و زیان خالص دوره به مبلغ 14  میلیارد و 483 میلیون ریال دست آمد و بر این اساس مبلغ (145) ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت.

گفتنی است از زیان خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال کسر شد و در نهایت مبلغ 13 میلیارد و 449 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

 

 

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا