بازار صادرات فولاد چین و چالش های پیش رو

بازار صادرات فولاد چین و چالش های پیش رو

دنیای معدن -در اکتبر سال جاری صادرات فولاد چین به پایین ترین سطح 4 سال گذشته رسید ولی در ماه نوامبر به 9.6 میلیون تن بهبود یافت. با این حال انتظار می رود کمتر شود چون پرونده های آنتی دامپینگ برعلیه چین رو به افزایش است. سال 2014 چین 93 میلون تن فولاد صادر کرد که 5.5 درصد رشد سالانه داشت. در ژانویه تا نوامبر سال جاری نیز 22 درصد رشد در صادرات فولاد این کشور مشاهده شد. در این مدت 101 میلیون و 600 هزار تن فولاد از چین صادر شده در حالی که 11 ماهه مشابه سال 2014 این رقم 83 میلیون تن بود. انتظار می رود آمار صادرات فولاد چین برای سال جاری نهایتا در حدود 110 میلیون تن باشد. ماه های آتی بازار صادرات فولاد چین با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد چون تقاضای جهانی با توجه به رکود اقتصادی بدتر می شود و بازار کشورها با مازاد عرضه داخلی نیز مواجه هستند.

سال 2014 چین 93 میلون تن فولاد صادر کرد که 5.5 درصد رشد سالانه داشت. در ژانویه تا نوامبر سال جاری نیز 22 درصد رشد در صادرات فولاد این کشور مشاهده شد. در این مدت 101 میلیون و 600 هزار تن فولاد از چین صادر شده در حالی که 11 ماهه مشابه سال 2014 این رقم 83 میلیون تن بود. انتظار می رود آمار صادرات فولاد چین برای سال جاری نهایتا در حدود 110 میلیون تن باشد.

 ماه های آتی بازار صادرات فولاد چین با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد چون تقاضای جهانی با توجه به رکود اقتصادی بدتر می شود و بازار کشورها با مازاد عرضه داخلی نیز مواجه هستند.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا