مظنه حق کمیسیون در بنگاه های پاییتخت؟

مظنه حق کمیسیون در بنگاه های پاییتخت؟

وقتی اقدام به خرید و یا اجاره یک واحد مسکونی می کنید پس از یافتن ملک مورد نظر برای ثبت قرارداد باید به بنگاه ها مراجعه کنید، برای این امر باید کارمزد و یا حق کمیسیون به مشاور پرداخت کنید، اما نرخ این کارمزد برای معامله با قیمت های متفاوت مختلف بوده و یکسان نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، برای معاملات خرید تا قیمت 30میلیون تومان از هر طرف معامله نیم درصد مبلغ معامله کارمزد دریافت می شود.
برای معاملات 30 تا پنجاه میلیون تومان، برای 30 میلیون اول نیم درصد از هر طرف، و برای مازاد آن تا 50 میلیون 0.75 درصد از طرفین دریافت می شود.
این روند در معاملات تا 100 میلیون تومان نیز تکرار می شود به گونه ای که  برای تا 30 میلیون اول نیم درصد و مازاد آن تا 50 میلیون تومان 75 صدم درصد و برای مازاد آن نیم درصد از هر طرف معامله دریافت می شود.
  برای معاملات بیش از 100 میلیون تومان ، تا 100 میلیون تومان آن طبق بند قبل و برای مازاد آن میزان 25 صدم درصد بعنوان کارمزد از هر طرف معامله گرفته می شود.
در مورد معاملات رهن و اجاره نیز، میزان رهن به ازای هر یک میلیون 30 هزار تومان محاسبه شده و در نهایت یک چهارم مبلغ اجاره بهای ماهیانه از هر طرف معامله دریافت می شود.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا