تکمیل زنجیره صادرات راهبرد عبور از مشکلات صنعت سنگ است

تکمیل زنجیره صادرات راهبرد عبور از مشکلات صنعت سنگ است

خمین - مدیرکل دفتر بازرگانی آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تکمیل زنجیره صادرات و تقویت زیرساخت های این حوره راهبرد عبور از مشکلات و خروج از رکود صنعت سنگ کشور است.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا